Utvärdering av metoder för att mäta grafen i luft

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram data för att utvärdera hur befintliga tekniker för partikelmätning fungerar (eller inte) för att monitorera olika former av grafen i luft. Det övergripande syftet är att göra det möjligt att ta fram underlag för riskbedömning av grafen i arbetsmiljön.

Förväntade effekter och resultat

Att frågetecken om hur man arbetar arbetsmiljösäkert med grafen har visat sig vara ett hinder för utökande av grafen-användning har konstaterats i flera rapporter från SIO Grafen. Det har också utlysts speciella medel för att arbeta med arbetsmiljöaspekter inom området. När vi bättre kan mäta och bedöma exponeringen så är det också lättare att från början designa framtida användningsscenarion på ett arbetsmiljösäkert sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med SIO Grafen, Chalmers Industriteknik och Chalmers diskuteras vilka grafenmaterial som ska undersökas på ett aerosollaboratorium i Tyskland. Vi aerosoliserar upp till 8 olika grafen-material och mäter med olika tillgängliga partikelinstrument. När projektet är slut så kommer vi veta vilket eller vilka instrument som är lämpliga för att använda för att monitorera grafenmaterial i luft. Vi kommer också att veta eventuella mätfel som dessa instrument kan ge för att därifrån kunna förstå exponering och eventuell risk vid yrkesmässig exponering för grafen.

Abstract in English

Evaluation of methods for measuring graphene in air

Purpose and goal
The goal of the project is to produce data to evaluate how existing techniques for particle measurement work (or not) to monitor different forms of graphene in air. The overall purpose is to make it possible to produce data for risk assessment of the graphene in the work environment.

Expected results and effects
That question mark about how to work in a safe working environment with graphene has proven to be an obstacle to expanding the use of graphene has been stated in several reports from SIO Grafen. Special funds have also been announced to work with work environment aspects in the area. When we are better able to measure and assess the exposure, it is also easier to design future usage scenarios from the outset in a way that is safe for the work environment.

Planned approach and implementation
Together with SIO Grafen, Chalmers Industriteknik and Chalmers, it is discussed which graphene materials should be investigated at an aerosol laboratory in Germany. We aerosolize up to 8 different graphene materials and measure with various available particle instruments. When the project is finished, we will know which instrument or instruments are suitable to use to monitor graphene material in air. We will also know possible measurement errors that these instruments can give in order to understand exposure and possible risk from occupational exposure to graphene.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers Industriteknik

Projektledare: Håkan Tinnerberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 440 000 kr

Projektets löptid: November 2022 - november 2023

Relaterade projekt:
Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen
Säker introduktion och nyttjande av grafen i svensk industri

Relaterade styrkeområden: