Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri. Vi har utvecklat en metod för att kunna mäta elementärt kol i luft som en bra proxy för exponering för grafen. Om det inte finns något elementärt kol, finns ingen grafen. För att genomföra adekvata riskbedömningar behövs mer toxikologisk information om olika parametrars betydelse för den toxiska effekten. Ett ytterligare mål har varit att sprida information om att man måsta beakta arbetsmiljön och det har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Metoden för att mäta olika varianter av material i grafenfamiljen fungerar väl, då den i analysfasen kan särskilja olika grafenmaterial. Den går också att använda som en kontroll om det föreligger någon risk för exponering, då grafen alltid ger en signal som elementärt kol, men omvänt finns elementärt kol kan det vara en annan källa och fördjupade mätningar måste genomföras. En ökad medvetenhet om vikten av att mäta och bedöma exponeringen inom den svenska innovationsagendan för grafen är tydlig. Projektet har också lett till att vi framöver kommer mäta exponeringen i ett nytt projekt.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi utvecklat och validerat en metod för att bestämma grafen i luftprov som elementärt kol. Det har fungerat utmärkt. Vi vet också vilka ytterligare mätinstrument som är de bästa komplementen till att genomföra exponeringsmätningar för grafen. Vi har genomfört mätningar i tre olika ”industri”-miljöer med mätbara exponeringar för grafen, vilket betyder att grafen kommer att föreligga som luftburen exponering i många tillämpningar och att mer kunskap behövs inom området. För riskbedömningar behövs mer toxikologisk information fördelat uppdelat på fler parametrar.

Abstract in English

Purpose and goal
The overall goal of the project was to develop methods for carrying out exposure measurements and risk assessments for handling graphene in Swedish industry. We have developed a method to be able to measure elemental carbon in air as a good proxy for exposure to graphene. If there is no elemental carbon, there is no graphene. In order to carry out adequate risk assessments, more toxicological information is needed on the importance of various parameters for the toxic effect. A further goal has been to spread information about the need to take the work environment into account and it has been fulfilled.

Results and expected effects
The method for measuring different variants of materials in the graphene family works well, as it can distinguish different graphene materials in the analysis phase. It can also be used as a check if there is any risk of exposure, as graphene always gives a signal as elemental carbon, but conversely if elemental carbon is present it may be another source and in-depth measurements must be carried out. An increased awareness of the importance of measuring and assessing the exposure within the Swedish innovation agenda for graphene is clear. The project has also led to us measuring the exposure in a new project going forward.

Layout and implementation
In the project, we have developed and validated a method to determine graphene in air samples as elemental carbon. It has worked great. We also know which additional measuring instruments are the best complements to carrying out exposure measurements for graphene. We have conducted measurements in three different "industrial" environments with measurable exposures to graphene, which means that graphene will exist as airborne exposure in many applications and that more knowledge is needed in the field. For risk assessments, more toxicological information distributed across more parameters is needed.

Utlysning:
Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

Projektpartners: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2D fab, Chalmers, Chalmers Industriteknik och Lunds Universitet

Projektledare: Håkan Tinnerberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bidrag: 1 317 500 kr

Projektets löptid: november 2021 – november 2023

Relaterade styrkeområden: