Grafens roll i klimatutmaningen

SIO Grafens mål hänger samman med FN:s globala mål. Genom grafen främjar vi innovation som verkar för ökad hållbarhet i kedjan från råvara till färdig produkt. Allt för en hållbar industri och cirkulär framtid.

 

Genom att främja forskning, driva projekt och skapa nya mötesplatser för samverkan mellan industri, akademi och institut säkerställer vi att potentialen hos grafen och 2D-material gynnar både företag och samhälle. Vi ser till att ny kunskap genereras och får utrymme att växa.

Med sina unika egenskaper kan grafen utnyttjas för tillverkning av högkänsliga sensorer som kan användas inom allt från bilindustrin till datorer. När det kommer till att öka motståndskraften mot slitage och nedbrytning har grafen stor potential att göra både rena material och kompositer mer tåliga för hårdare väderförhållanden och klimatförändringar, exempelvis genom sin förmåga att verka som korrosionsskydd.

“Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.”

FNs globala mål ur Agenda 2030

Förlänger livscykeln och minskar vikt
Att öka hållbarheten hos befintliga material, både i fråga om hållfasthet och förmågan att stå emot slitage, skulle öka livslängden hos såväl infrastruktur som byggnader och bostäder. En ökad användning av grafen har alltså potential att förlänga livscykeln och minska renoveringsbehoven inom många branscher. Att välja grafen framför ett tyngre material kan också bidra till en lägre vikt hos det befintliga materialet, något som minskar energi- och resursbehovet vid transporter.

Via SIO Grafens projekt samlas industri, institut och akademi längs hela värdekedjan – från råmaterial till färdig produkt. Ett exempel är projektet Novel methods to include graphene as a packaging barrier som undersökte om små mängder grafen kan ersätta aluminiumfolie som syrgasbarriär i förpackningar, något som ska leda till miljövänligare förpackningsmaterial.

Det finns också många andra områden där grafen diskuteras som en möjliggörare för att förbättra en mängd produkter. Hur grafen kan bidra till att skapa mer miljövänliga och effektiva batterier är en fråga som flitigt debatteras och demonstreras bland SIO Grafens projektdeltagare.

Läs mer om SIO Grafens projekt i vår projektkatalog.