Säker introduktion och nyttjande av grafen i svensk industri

Grafen är klassat som nanomaterial och behöver hanteras på ett sätt som inte riskerar att skapa hälso- eller arbetsmiljöproblem. Dessutom är grafen ett förhållandevis nytt material, med avseende på produktion och tillämpningar, och alla säkerhetsaspekter är inte fastställda än. Detta leder till att många företag känner en generell osäkerhet kring vilka krav som ställs på säkerhetsrutiner. Syftet med projektet är att ge vägledning för säker grafenhantering i industrimiljö. Målet är att underlätta införandet av grafen i svensk industri genom att skapa säkra rutiner.

Projektet har genom samverkan mellan SIO Grafen och externa experter inom nanosäkerhet och arbetsmiljö, sett över risker specifikt relaterade till grafen. Aktuell toxikologi och arbetsmiljölitteratur med fokus på grafenhantering har sammanställts. Som hjälp för företagen har projektet utarbetat både allmänna och specifika rekommendationer för säker hantering av grafen eller grafeninnehållande material där råd ges med avseende på typ av grafen, arbetsmoment, exponeringsmätningar, avfallshantering, skyddsåtgärder och riskbedömning.

Projektet inleddes med en workshop för att kartlägga grafenindustrins behov. Därefter engagerades företag i tre case-studier, med målet att förstå deras behov i detalj. Genom att sammanställa information om toxikologi och arbetsmiljö med avseende på grafenhantering samt utarbeta ett antal rekommendationer, har ett lättförståeligt kunskapsmaterial framställts. Intresserade företag inbjöds även till diskussioner med expertgruppen. Projektets resultat inklusive rekommendationer har sammanställts i en rapport och presenterades på en workshop i september 2021.

Läs rapporten här.

Se inspelningen från workshoppen här.

Abstract in English

Safe introduction and use of graphene in Swedish Industry

Graphene is classified as a nanomaterial and needs to be handled in a way that does not risk creating health or work environment problems. In addition, graphene is a relatively new material, in terms of production and applications, and not all safety aspects have been determined yet. This results in many companies feeling a general uncertainty about safety routine requirements. The purpose of the project is to provide guidance for safe industrial graphene handling. The goal is to facilitate the introduction of graphene in Swedish industry by creating safe working routines.

Through collaboration between SIO Grafen and external experts in nanosafety and work environment, the project has reviewed risks specifically related to graphene. Current toxicology and work environment literature with a focus on graphene handling have been compiled. To help companies, the project has prepared both general and specific recommendations for safe handling of graphene or graphene-containing materials where advice is given regarding the type of graphene, work steps, exposure measurements, waste management, protective measures and risk assessment.

The project began with a workshop to map the needs of the graphene industry. Subsequently, companies were involved in three case studies, with the aim of understanding their needs in detail. By compiling information on toxicology and the working environment with regard to graphene handling and preparing a number of recommendations, easy-to-read documentation has been produced. Interested companies were also invited to discuss with the expert group. The project´s results including the recommendations have been compiled in a report and presented at a workshop (30/9/2021).

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Chalmers Industriteknik, Lunds universitet, RISE, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Swerim

Projektledare: Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 625 000 kr

Projektets löptid: december 2020 - september 2021

Relaterade styrkeområden: