Medlemskap

Medlemskap i SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen

General Assembly (GA) är det högsta beslutsfattande organet i SIO Grafen. Det beslutar om nya prioriterade styrkeområden och utser programstyrelsen. GA kan föreslå ämnesområden för kommande öppna utlysningar och föreslå aktiviteter för framtida workshoppar. Det sammanträder en gång per år och är ett centralt forum där partners har möjlighet att delta i strategiska diskussioner.

Ordföranden i stämman är styrelsens ordförande. Sekreterare är programchefen. Justeringspersoner väljs vid varje stämma. Rösträtt har de organisationer som tecknat medlemskap.

Medlemskapet är kostnadsfritt.