Om SIO Grafen

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Programmet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.

Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen genom att identifiera och föra samman viktiga aktörer ─  från akademi, industri och institut ─ mot tillämpningar. Syftet är också att föreslå prioriterade områden inom forskning och innovation och att utlysa demonstrationsprojekt inom dessa.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

Målen med SIO Grafen är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar och stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier samt mellan företag, universitet och institut. Programmet ska etablera Sverige som en av de ledande innovationsländerna inom grafen, utveckla och etablera nya värdekedjor, samt göra det möjligt att svenska grafenbaserade produkter når marknaden senast 2017.
Programmet drivs av en gemensam vision och agenda.

Parallellt med SIO Grafen finns projektet Nationell Påverkansplattform för Grafenteknologier. Projektet verkar för att påverka framtida EU-utlysningar för svenska företag som vill delta i europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

I EU:s stora satsning Graphene Flagship, som drivs från Chalmers, fördelar EU en miljard euro över tio år för att grafen ska gå från forskning till praktisk användning.