Om SIO Grafen

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Programmet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.

Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen genom att identifiera och föra samman viktiga aktörer ─  från akademi, industri och institut ─ mot tillämpningar.

Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

Målen med SIO Grafen är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar och stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier samt mellan företag, universitet och institut. Programmet ska etablera Sverige som en av de ledande innovationsländerna inom grafen, utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan och stimulera svensk grafentillverkning. Programmet drivs av en gemensam vision och agenda.

Parallellt med SIO Grafen finns projektet Nationell Påverkansplattform för Grafenteknologier. Projektet har som syfte att aktivt stärka Sveriges deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprojekt samt att påverka framtida EU-utlysningars innehåll och därmed ytterligare förbättra möjligheterna för svenska aktörer att delta.

I EU:s stora satsning Graphene Flagship, som drivs från Chalmers sedan 2013, fördelar EU en miljard euro över tio år för att grafen ska gå från forskning till praktisk användning. Flaggskeppet har 150 partners från 23 länder, samt över 60 associerade medlemmar. Forskning och utveckling utförs inom 15 olika tekniska områden.

FLAG-ERA  står för Flagship ERA-NET och är ett nätverk av 39 nationella forskningsfinansiärer från 26 länder i Europa. Nätverket ger forskare möjlighet att komplettera grafen-flaggskeppet, genom öppna utlysningar mellan de nationella forskningsfinansiärerna. Sverige deltar genom Vinnova och Vetenskapsrådet.