Svenskt hållbart grafen

Syfte och mål

Projektet hade som mål att visa på potentialen med 2D-material genom att ta bort eller sänka hinder inom områdena standardisering och karakterisering, arbetsmiljö och säkerhet, cirkulära flöden, användning av test- och demoanläggningar, kompetensförsörjning samt demonstration av grafeninnovation. Projektet har bidragit till att skapa ny kunskap inom de identifierade områdena, genom projekten från utlysningarna och genom att koppla samma projekten för ökad överhörning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit lyckat och hjälpt till att öka områdets mognad. I standardisering har projektet drivit arbetet både nationellt och internationellt. Stöd till aktörerna har varit värdefullt. Stöden har utlysts via siografen.se, projektet har haft en styrgrupp som beslutat om stöden. Totalt har 12 exjobb, 7 standardiseringscheckar, 2 testbäddsstöd samt 1 stöd för medverkan i internationellt standardiseringsarbete godkänts. Kommunikationsinsatserna inom projektet har bland annat inbegripit medverkan på Graphene Week i München 2022 samt i Göteborg 2023.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i 5 arbetspaket (AP): AP1 syftade till att skapa nya typer av projekt i öppna utlysningar. AP2 kopplade samman projekten i utlysningarna samt gav möjlighet till medverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete. AP3 kommunicerade potentialen med 2D-material. AP4 har hanterat stöd till aktörerna inom områden examensarbeten, standardiseringsarbete samt användning av testbädd. AP5 var projektledning. Projektet har haft en styrgrupp som tagit beslut om stöd inom AP4 samt följt projektets helhet.

Abstract in English

Purpose and goal
The project aimed to demonstrate the potential of 2D materials by removing or lowering barriers in the areas of standardization and characterization, work environment and safety, circular flows, use of test and demo facilities, skills provision and demonstration of graphene innovation. The project has contributed to creating new knowledge in the identified areas, through the projects from the calls and by connecting the same projects for increased cross-examination.

Results and expected effects
The project has been successful and helped to increase the maturity of the area. In standardization, the project has driven the work both nationally and internationally. Support for the actors has been valuable. The grants have been announced via siografen.se, the project has had a steering group that decided on the grants. In total, 12 ex-jobs, 7 standardization checks, 2 test bed support and 1 support for participation in international standardization work have been approved. The communication efforts within the project have included, among other things, participation in Graphene Week in Munich 2022 and in Gothenburg 2023.

Layout and implementation
The work has been carried out in 5 work packages (AP): AP1 aimed to create new types of projects in open calls. AP2 connected the projects in the calls for proposals and provided the opportunity to participate in national and international standardization work. AP3 communicated the potential of 2D materials. AP4 has handled support for the actors in the areas of degree theses, standardization work and use of the test bed. AP5 was project management. The project has had a steering group that made decisions about support within AP4 and followed the project as a whole.

Utlysning:
Strategiska projekt 2021

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Sophie Charpentier, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 5 000 000 kr

Projektets löptid: april 2021 - mars 2024

Relaterade projekt:
Examensarbete grafen 2021
Standardiseringscheckar grafen SMF 2020

Relaterade styrkeområden: