Svenskt hållbart grafen

Syfte och mål

Projektets mål är att visa på grafens potential genom att skapa projekt som minskar eller eliminerar hinder inom områdena: demonstration av grafen i applikationer, standardisering och karakterisering, arbetsmiljö och säkerhet, cirkulära flöden, testbäddar och kompetensförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skapar finansieringsmöjligheter genom att erbjuda tre extra utlysningar i SIO Grafens portfölj under perioden 2021-2023. Programkontoret koordinerar, skapar synergieffekt mellan projekt och kommunicerar potentialen för grafen.

Planerat upplägg och genomförande

Inriktning och ramar för utlysningarna kommer att definieras. Planen är att kartlägga utmaningsområden och stödja konsortier som söker projekt i utlysningen. Medverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete kommer att stödjas samt synergier mellan projekt för att stimulera kunskapsutbyte skapas. Workshoppar som stöd i konsortiebildning och för att skapa synergier mellan projekt kommer att arrangeras.

Abstract in English

The project’s goal is to show the potential of graphene by creating projects that decrease or eliminate obstacles in the areas: demonstration of the use of graphene in applications, standardization and characterization, work environment and safety, circular flows, test beds and competence supply.

The project creates funding opportunities by offering three additional open calls to SIO grafen’s portfolio during the period 2021-2023. The program office coordinates, creates synergy effect between projects and communicates the potential of the graphene for different industries.

The focus and framework for the open calls will be defined. The plan is the identify challenge areas and support consortia that are looking for projects in the open call. Participation in national and international standardization work will be supported and synergies between projects to stimulate knowledge exchange will be created. Workshops to support consortia formation and to create synergies between projects will be arranged.

Utlysning:
Strategiska projekt 2021

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Sophie Charpentier, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 5 000 000 kr

Projektets löptid: april 2021 - december 2023

Relaterade projekt:
Examensarbete grafen 2021
Standardiseringscheckar grafen SMF 2020

Relaterade styrkeområden: