Examensarbete grafen 2021

Syfte och mål

Syftet med projektet var dels att öka småföretags intresse för att ta in examensarbetare och dels att öka civilingenjörsstudenters intresse av att arbeta med grafen och andra 2D-material. Genom projektet har fyra examensarbeten genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Ett av SIO Grafens effektmål är ”2D-material är ett industriellt styrkeområde”. För att uppnå målet krävs att företagen är arbetsplatser som kan växa genom att attrahera talanger. Projektet har givit fyra studenter möjlighet att genomföra ett examensarbete på ett företag och resulterat i flera fasta anställningar. De personer som inte stannat i företagen har skaffat sig värdefull kompetens och kan fungera som ambassadörer för 2D-material i sina nya roller. SIO Grafen fortsätter med erbjudandet om stöd för examensarbeten i ett nytt projekt, Svenskt hållbart grafen.

Upplägg och genomförande

Projektet skapade ett erbjudande att söka stöd för maximalt 40 kkr för genomförande av ett examensarbete. Företaget behövde själva stå för lika stor kostnad som finansieringen via SIO Grafen. Erbjudandet har annonserats via SIO Grafens kommunikationskanaler som webbsidan siografen.se och sociala medier. Efter ansökning och godkännande har examensarbetet genomförts på företaget.

Abstract in English

Master thesis graphene 2021

Purpose and goal
The purpose of the project was both to increase the interest of small companies in taking in graduate workers and to increase the interest of civil engineering students in working with graphene and other 2D materials. Through the project, four master thesis projects have been completed.

Expected results and effects
One of SIO Grafens impact goals is "2D materials are an industrial area of strength". In order to achieve the goal, the 2D-material companies must be able to grow by attracting talents. The project has given four students the opportunity to complete a master thesis project at a company and resulted in several permanent positions. The people who did not stay in the companies have acquired valuable skills and can act as ambassadors for 2D materials in their new roles. SIO Grafen continues with the offer to support master thesies work in another project "Svenskt hållbart grafen".

Planned approach and implementation
The project created a offer to apply support for a maximum of SEK 40,000 for the implementation of a master thesis project. The company itself had to bear the same cost as the financing via SIO Grafen. The offer has been announced via SIO Grafen´s communication channels such as the website siografen.se and social media. After application and approval, the thesis has been completed at the company.

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen, 2D-fab, Grafren, Graphmatech och SHT Smart High Tech

Projektledare: Elisabeth Sagström-Bäck, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 160 000 kr

Projektets löptid: december 2020 - juni 2022

Relaterade styrkeområden: