Standardiseringscheckar grafen SMF 2020

För en ny materialgrupp som grafen och andra 2D-material snabbt och effektivt skall kunna nyttiggöras behöver relevanta standarder finnas på plats. För att verkligen få relevanta standarder krävs att svenska nyckelaktörer som grafenlevernatörerna deltar i standardiseringsarbetet. Projektet har uppfyllt sitt mål, att öka små- och medelstora företags engagemang i svenskt standardiseringsarbete om grafen.

Det strategiska projektet har undanröjt hinder för svenska grafenleverantörers engagemang i standardiseringsarbete genom att stödja fyra små- och medelstora företags deltagande i SIS arbetsgrupp för grafen under 2020 och 2021. Detta har stärkt den svenska positionen inom grafenstandardisering.

Ett inbjudan till små- och medelstora företag om att ansöka om en standardiseringscheck har marknadsförts via SIO Grafens hemsida siografen.se, via utskick, via sociala medier samt till Swedish Graphene Suppliers Association. Inkomna ansökningar har utvärderats av programchef och styrelsens ordförande. Fyra företag som tidigare inte deltagit i standardiseringsarbete har genom projektet aktiverats inom området.

Abstract in English

Standardisation checks to SME

For a new group of materials like graphene and other 2D materials to be utilized quickly and efficiently, relevant standards need to be in place. To secure the relevance of the standards, Swedish key players such as the graphene suppliers need to participate in the standardization work. The project has forfilled it´s objective, to increase the involvment of SME´s in Swedish graphene standardization.

The strategic project has removed obstacles for Swedish graphene suppliers involvement in standardization work by supporting four SME´s participation in SIS working group for graphene during 2020 and 2021. This has strengthened the Swedish position in standardization of graphene.

An invitation to SME´s to apply for a standardization check has been marketed through SIO Grafens´s website siografen.se, newsletter, social media and to the Swedish Graphene Suppliers Association. Applications received have been evaluated by the program director and the chairman of the board. Four companies that have not previously participated in standardization work have been activated in the area through the project.

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen, 2D-fab, Bright Day Graphene, Grafren och Graphmatech

Projektledare: Elisabeth Sagström-Bäck, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 239 000 kr

Projektets löptid: maj 2020 - juni 2021

Relaterade styrkeområden: