Kompetens, entreprenörskap och ramverk för nästa generations material

Syfte och mål

Målet med projektet är att stödja innovationsförmågan hos svenska organisationer med att arbeta med grafen eller andra 2D material. Detta genom att stödja exjobb och standardiseringsarbete, samt innovationstävling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skapar möjligheter att: – Finansiera exjobbare att arbeta med grafen och 2D material med industriell inriktning. Detta både främjar utbildningen och hjälper organisationerna att undersöka möjligheterna i området. – Finansiera visst standardiseringsarbete. Det behövs nya standarder för att ta nya material och teknologier från labb till storskalig industri. Projektet gör det möjligt för SMF att påverka kommande standarder. – Börja arbeta med nya innovationer. Innovationstävlingen ger en bra kickstart för arbete med nya innovationer med grafen och andra 2D material.

Planerat upplägg och genomförande

Programkontoret kommer ordna med öppna utlysningar där det går att söka medel för exjobbare och för medverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete. Programkontoret kommer dessutom arrangera en innovationstävling.

Abstract in English

Competence, entrepreneurship and framwork for next-gen materials

Purpose and goal
The goal of the project is to support the innovation capacity of Swedish organizations working with graphene or other 2D materials. This by supporting Master theses and standardization work, as well as an innovation competition.

Expected results and effects
The project creates opportunities to: - Finance Master theses working with graphene and 2D materials with an industrial orientation. This both promotes education and helps the organizations investigate opportunities in the area. - Fund some standardization work. New standards are needed to take new materials and technologies from the lab to large-scale industry. The project enables SMEs to influence future standards. - Start working on new innovations. The innovation competition provides a good kick-start for work with new innovations with graphene and other 2D materials.

Planned approach and implementation
The program office will organize open calls where it is possible to apply for funds for Master theses and for participation in national and international standardization work. The program office will also arrange an innovation competition.

Utlysning:
Strategiska projekt 2024

Projektpartners: SIO Grafens programkontor på Chalmers Industriteknik tillsammans med parter från ekosystemet för 2D-material

Projektledare: Johan Ek Weis, SIO Grafen och Chalmers Industriteknik

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 1 600 000 kr

Projektets löptid: Juni 2023 - september 2024

Relaterade projekt:
Svenskt hållbart grafen
Innovationstävling – Entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material

Relaterade styrkeområden: