Innovationstävling – Entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material

Resultat

Att öka förståelsen för hur grafen och andra 2D-material kan bidra till den hållbara omställningen och att inspirera till entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material. Det var syftet för detta projekt som genomfördes i form av en innovationstävling. Tävlingsmomenten var lyckade med många intressanta ansökningar och en rafflande final. Sebastian Ringqvist från Tenutec, och Patrik Bjöörn från Smena Catalysis blev de två vinnande bidragen.

Resultaten av projekten var till viss del väntade, men med flera aktiviteter över förväntan. Att tekniknätverket bistod med extern publicitet var viktigt och bidrog till en hög närvaro. Antalet intressenter, samarbetspartners och kunder visar på ytterligare en utveckling som inte var väntad.

Såhär skriver vinnarna:
“Den accelererade utvecklingen antas delvis bero på den hjälp företaget fått genom teknikgrupperna där Tenutec deltog, event och annan bra publicitet. Kombinerat med den unikhet och det erbjudande företaget besitter. Tidigt fick företaget feedback om att produkten utmärkte sig i sin kvalitet och renhet, och det antas att kombinationen av kvalitet och hållbarhetsaspekt är en attraktiv kombination som inte är etablerad på marknaden.”

 

Vinnare blev Sebastian Ringqvist, Tenutec, och Patrik Bjöörn, Smena Catalysis, som vann 300 000 kronor per bolag.

➡️ Pressmeddelande om tävlingen och vinnarna

Abstract in English

Innovation contest. Entrepreneurship in graphene and other 2D-materials

To increase understanding of how graphene and other 2D materials can contribute to the sustainable transition and to inspire entrepreneurship within graphene and other 2D materials. That was the aim of this project, which was carried out in the form of an innovation contest. The competition stages were successful with many interesting applications and a rousing finale. Sebastian Ringqvist from Tenutec, and Patrik Bjöörn from Smena Catalysis were the two winning entries.

The results of the projects were to some extent expected, but with several activities exceeding expectations. That the technology network assisted with external publicity was important and contributed to a high presence. The number of stakeholders, partners and customers shows another development that was not expected.

From the winners:
"The accelerated development is assumed to be partially due to the help the company received through the technology groups in which Tenutec participated, events and other good publicity. Combined with the uniqueness and the offer the company possesses. Early on, the company received feedback that the product excelled in its quality and purity, and it is assumed that the combination of quality and sustainability aspect is an attractive combination that is not established in the market.”

The winners of the contest won SEK 300 000 per company.

Utlysning:
Strategiska projekt 2021

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Jon Wingborg, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 800 000 kr

Projektets löptid: november 2021 - december 2022

Relaterade projekt:
Innovationstävling 2016
Innovationstävling 2015

Relaterade styrkeområden: