Innovationstävling – Entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material

Projektet har två syften; att öka förståelsen för hur grafen och andra 2D-material kan bidra till den hållbara omställningen och att inspirera till entreprenörskap inom grafen och andra 2D-material. Syftet adresseras genom att genomföra en innovationstävling riktad till småföretag, doktorander och personer som nyligen disputerat (”post-doc”). De vinnande bidragen genomförs inom ramen för projektet.

Resultatet av projektet blir en innovationstävling med tre till fyra vinnare av ett bidrag på mellan 150 000 och 200 000 kr. Vinnarna kommer få realisera en forskningsbaserad idé för kommersialisering av grafen som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Projektet kommer bidra till SIO Grafens effektlogik genom att öka medvetandet om hur grafen kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, skapa förutsättningar för nya företag inom grafen och andra 2D-material och skapa förutsättningar för att öka andelen kvinnliga grafenentreprenörer.

Abstract in English

Innovation contest. entrepreneurship in graphene and other 2D-materials

The project has two purposes; to increase understanding of how graphene and other 2D materials can contribute to the sustainable transition as well as to inspire entrepreneurship in graphene and other 2D materials. The purpose is addressed by conducting an innovation competition aimed at small companies, doctoral students and people who have recently defended their dissertations ("post-doc"). The winning contributions are performed as part of the project

The result of the project will be an innovation competition with three to four nominated winners of a funding of 150 000 to 200 000 SEK. The winners will realize a research-based idea for commercialization of graphene, that contributes to the transition to a sustainable society. The project will contribute to SIO Grafen's goals by creating conditions for new companies in graphene and other 2D materials, creating conditions to increase the proportion female graphene contractors.

Utlysning:
Strategiska projekt 2021

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Jon Wingborg, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 800 000 kr

Projektets löptid: november 2021 - december 2022

Relaterade projekt:
Innovationstävling 2016
Innovationstävling 2015

Relaterade styrkeområden: