En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar

Syftet med projektet var att leverera en färdplan för svensk utveckling och innovation kring grafenteknologi, särskilt avseende tillämpningar med kompositer och beläggningar. Målen var att identifiera möjliga tillämpningar av betydelse för svenskt näringsliv, att genomföra intervjuer med aktörer från företag utvalda för att täcka in ett brett spektrum av möjliga tillämpningar, samt jämföra svenska och europeiska resultat.

Målen var att identifiera möjliga tillämpningar med grafen i kompositer och beläggningar av betydelse för den svenska industrin och hur utvecklingen av dessa områden prognostiseras under de kommande 5 och 10 år. Avsett resultat har uppnåtts och färdplanen kommer att användas för SIO Grafens fortsatta strategiska arbete.

Analyserna baserade sig på telefonintervjuer med svenska aktörer med känd verksamhet inom området. Resultatet sammanställdes i SWOT analys och färdplan. De 17 intervjuer som genomfördes omfattade hela det användningsområde som identifierats som viktigt i Sverige. Ett utkast på färdplanen presenterades på en öppen workshop där alla intresserade fick kommentera. Efter mindre justeringar sammanställdes den slutgiltiga versionen.

Färdplanen kan läsas här.

Abstract in English

The purpose of the project was to deliver a roadmap for Swedish development and innovation around graphene technology, in particular on applications related to composites and coatings.
The aim was to identify possible applications of graphene in composites and coatings that are of importance for Swedish industry and the development of these areas over the next 5 to 10 years.

The analysis were based on telephone interviews with Swedish companies and research institutes with known activity in the area. The results were summarized in the SWOT analysis and roadmap. The 17 interviews conducted covered the entire range of applications we have identified as important in Sweden. A draft of this was presented at an open workshop where all could comment on these. After minor adjustments the final version were compiled.

Utlysning:
Strategiska projekt 2016

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen, FOI och Konsert Strategy & IP

Projektledare: Sophie Charpentier, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 10 000 kr

Projektets löptid: september 2016 - december 2016

Relaterade projekt:
Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda
Färdplan Elektronik
Färdplan Energi
Färdplan Tillverkning

Relaterade styrkeområden: