Färdplan Energi

En Färdplan Energi för användning av grafen och andra 2D-material för energitillämpningar under perioden 2020-2030 har utvecklats. Syftet har varit att synliggöra möjligheter med grafen i energiområdet där grafens egenskaper kan utnyttjas för att stärka konkurrenskraften och samtidigt bidra till möjlighet för Sverige att nå energimålen. Färdplanen bidrar till att identifiera områden där svensk industri är stark och innehåller rekommendationer för vad SIO Grafen och andra aktörer kan göra för att bidra till utvecklingen.

I Färdplan energi rekommenderas att framåt prioritera fem områden för utveckling av energirelaterad grafenanvändning: elfordon, lagring av el och balansering av elnät, värmeväxlare och annan värmeöverföring, krafttransmission och distribution samt motorer, generatorer och turbiner. I rapporten föreslås mål för utveckling av grafen inom energiområdet till år 2025 och 2030 samt aktiviteter för aktörer, som SIO Grafen, andra forskningsaktörer, myndigheter och industri. Aktiviteterna omfattar t ex kunskapsspridning, nätverksbyggande och fortsatt kunskapsuppbyggnad.

Projektet har genomförts genom en kombination av litteraturstudier och inhämtning av kunskap direkt från berörda aktörer. Litteraturstudien har främst bidragit med teknisk kunskap om möjliga grafentillämpningar inom energiområdet, deras utvecklingsläge och potential. Kontakten med berörda aktörer har skett genom två workshops, en enkät, deltagande i SIO grafens aktiviteter och i Flagship Graphenes konferens samt direkta kontakter. Dessutom har en referensgrupp med representanter från SIO Grafen aktivt följt och bidragit under hela projektet.

Abstract in English

A Roadmap Energy for the use of graphene and other 2D materials for energy applications during the period 2020-2030 has been developed. The aim has been to highlight opportunities for utilizing graphene in the energy area to strengthen competitiveness and at the same time contribute to reaching the Swedish energy goals. The roadmap helps identify areas where Swedish industry is strong and includes recommendations for what SIO Grafen and other actors can do to contribute to the development.

In Roadmap energy, the recommendation is to prioritize five areas for the development of energy-related graphene use: electric vehicles; electricity storage and balancing of electricity grids: heat exchangers and other heat transfer; power transmission and distribution; and engines, generators and turbines. The report proposes targets for 2025 and 2030, and activities for different types of stakeholders, such as SIO Grafen, government and industry. Activities include, for example, dissemination of knowledge, network building and continued knowledge building.

The project implementation was based on a combination of literature studies and driect input from stakeholders. The literature study has mainly contributed with technical data about possible graphene applications in the energy field, their development status and potential. Involvement of stakeholders include two workshops, a survey, participation in the activities of SIO graphene and in a Flagship Graphenes conference and through direct contacts. In addition, a reference group with representatives from SIO Graphene actively followed and contributed throughout the project.

Utlysning:
Strategiska projekt 2019

Projektpartners: CIT Industriell Energi

Projektledare: Ingrid Nyström, CIT Industriell Energi

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 295 000 kr

Projektets löptid: april 2019 - december 2019

Relaterade projekt:
Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda
Färdplan Elektronik
Färdplan Tillverkning
En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar

Relaterade styrkeområden: