Färdplan Tillverkning

Syftet med projektet var att ta fram en färdplan för SIO Grafens styrkeområde Tillverkning för perioden 2020-2030. Detta inkluderar materialtillverkning, karakterisering, processutveckling, testbäddar och produktionsutveckling av grafen. Syftet med färdplanen har varit att beskriva och synliggöra statusen av området idag men framförallt att identifiera vägen fram med mål och aktiviteter.

Resultatet av projektet är en färdplan för styrkeområde Tillverkning som kan användas på flera sätt. Den sätter upp konkreta mål och aktiviteter för att nå dessa mål som det svenska grafennätverket kan samlas kring. Färdplanen beskriver dessutom hur grafenområdet ser ut idag med fokus på situationen i Sverige. Denna beskrivning kan användas för att enkelt få en överblick över statusen idag. Färdplanen (tillsammans med tidigare färdplaner inom SIO Grafen) kan dessutom användas som underlag för den agenda som ska tas fram för grafen i Sverige.

Projektet har genomförts genom litteraturstudier och diskussioner med representanter från berörda aktörer. En referensgrupp bestående av viktiga aktörer har bidragit under hela projektet. Gruppen bestod både av leverantörer och användare av grafen. Svenska intressenter bjöds in till ett webinar där färdplanen beskrevs och det gavs möjligheter att påverka innehållet. En nästan färdig version skickades även ut i SIO Grafens nyhetsbrev för feedback från grafennätverket.

Länk till Färdplan Tillverkning

Abstract in English

The purpose of the project was to develop a roadmap for SIO Grafens´ area of strength Manufacturing for the period 2020-2030. This includes material production, characterization, process development, testbeds and production development of graphene. The purpose of the roadmap has been to describe and make visible the status of the area today, but above all to identify the way forward with goals and activities.

The result of the project is a roadmap for the area of strength Manufacturing that can be used in several ways. It sets up concrete goals and activities to achieve these goals that the Swedish graphene network can gather around. The roadmap also describes what the graphene area looks like today with a focus on the situation in Sweden. This description can be used to easily get an overview of the status today. The roadmap (together with previous roadmaps within SIO Grafen) can also be used as a basis for the coming agenda for graphene in Sweden.

The project has been carried out through literature studies and discussions with representatives from relevant organisations. A reference group of important persons contributed throughout the project. The group consisted of both suppliers and users of graphene. Swedish stakeholders were invited to a webinar describing the roadmap with opportunities to influence the content. An almost completed version was also sent out in SIO Grafens´ newsletter for feedback from the graphene network.

Utlysning:
Strategiska projekt 2019

Projektpartners: Chalmers Industriteknik

Projektledare: Johan Ek-Weis, Chalmers Industriteknik

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: november 2019 - juni 2020

Relaterade projekt:
Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda
Färdplan Elektronik
Färdplan Energi
En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar

Relaterade styrkeområden: