Färdplan Elektronik

På uppdrag av SIO Grafens styrelse så har den första rapporten någonsin över användning av grafen i svensk elektronik tagits fram. Rapporten beskriver svenska elektronikaktörers användning av grafen idag samt plan framöver, identifierad potential och problematik per styrkeområde, internationella samarbeten och rekommendationer för svensk framgång de kommande 5-10 åren.

Rapporten är baserad på enkätsvar samt intervjuer och diskussioner med ämnesexperter inom områdena Sensorik, Tryckt Elektronik, Högfrekvenselektronik och Elektronikkylning. Den presenterades för allmänheten på både Elektronikmässan och SIO grafens öppna årsmöte 2019. Resultatet kommer att ligga till grund för SIO Grafens fortsatta arbete samt minst en EU-utlysning inom grafen-baserad elektronik.

Med hjälp av de strategiska innovationsprogrammen SIP Smartare Elektroniksystem och SIO Grafen, samt ämnesexperters personliga kontaktnät, så nådde den öppna enkäten ut till akademi, industri, startups och institut i hela Sverige. Enkäten möjliggjorde anonym datainsamling och följdes upp med djupintervjuer i de fall där svarande tillät kontakt. Statistik och text togs fram iterativt och till detta lades Sveriges styrkor i internationell kontext genom data från EU Graphene Flagship.

Länk till Färdplan Elektronik

Abstract in English

Commissioned by the board of SIO Grafen as part of its strategic work, the first ever survey of graphene in Swedish electronics has been conducted. The report describes Swedish electronics players´ current and future use of graphene, identifies areas of high potential as well as perceived problems per area of strength, international collaboration, and recommendations for Swedish success over the next decade.

The report is based on national survey replies and discussions with area experts within Sensors, Printed Electronics, High Frequency Electronics and Electronic Cooling. It was presented to the public at both the Advanced Engineering fair as well as SIO Grafen´s annual meeting in 2019. Results will aid SIO Grafen´s continued work and at least one EU funding scheme in the field of graphene electronics.

With help from Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen and the personal networks of subject experts, the survey reached Academia, Industry, startups and institutes across Sweden. The survey enabled anonymous data gathering and was followed by in-depth interviews in those cases where the respondent allowed contact. Statistics and text were developed iteratively, and Swedish areas of strength and opportunity were put into international context through the EU Graphene Flagship.

Utlysning:
Strategiska projekt 2018

Projektpartners: RISE, Chalmers, Chalmers Industriteknik, KTH och Saab

Projektledare: Caroline Dahl, RISE

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: maj 2018 - april 2019

Relaterade projekt:
Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda
Färdplan Energi
Färdplan Tillverkning
En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar

Relaterade styrkeområden: