2D Graduate Network 2024

Syfte och mål

I detta projekt fortsätter vi arbetet med att konsolidera och bygga det nationella nätverk för yngre forskare inom 2D-material som inleddes med en förstudie 2021 och som sedan fortsatt som ett strategiskt projekt under 2023. Projektets mål innefattar kunskapsspridning, utbyte av idéer, och att bygga en nationell struktur som främjar samverkan mellan unga forskare och mellan akademi och industri gentemot svensk innovation kring 2D material. I nuläget har nätverket drygt 40 yngre forskare och sju lärosäten representerade.

Förväntade effekter och resultat

Det är strategiskt viktigt för Sverige att värna om unga forskare. Ett aktivt nätverk inom ett gemensamt område skapar möjligheter till tvärvetenskapliga utbyten och samarbeten, som på så sett breddar involverade yngre forskares perspektiv och potential och därmed bidrar till hållbar utveckling av Svensk grafeninnovation. Genom utbyten mellan unga forskare kan grupperingar inom både akademi och industri länkas via projekt som föds från interaktion inom nätverket. Vid projektslut siktar vi på att ha fler än 10 involverade lärosäten och fler än 50 medlemmar i nätverket.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet framledes kommer att inrikta sig på

  1. Kartläggning och uppbyggnad av databas över nyckelpersoner och kompetensnoder inom svensk akademisk forskning kring 2D-material, som komplement till SIO Grafens aktörslista.
  2. Planering och genomförande av digitala möten/seminarier (2 h) som hålls kvartalsvis, två fysiska möten (en två dagars workshop samt en kurs som riktar sig till nätverket).
  3. Mobilitetsstipendium som riktas mot unga forskare som vill utföra kortare gästvistelser vid svenska universitet, forskningsinstitut, eller industri.

Läs mer om 2D Graduate Network.

Abstract in English

Purpose and goal
In this project we continue building and consolidating the national network for young researchers active in 2D-materials. This was started as a pilot-study in 2021 and has since continued as a strategic project during 2023. The project goals include building a national framework promoting exchanges and collaboration between young researchers and between academia and industry towards innovation in 2D materials. The network currently has roughly 40 members and seven universities represented.

Expected results and effects
It is of strategic importance to Sweden to cherish young researchers. An active network within a common area creates opportunities for cross-disciplinary exchanges and collaborations, which in turn broaden the perspective and potential of the young scientists, thus contributing to sustainable development and innovation related to 2D-materials in Sweden. Groups in academia and industry may be linked through projects born from network exchanges. The aim is to reach more than 50 members and 10 involved universities by the end of 2024.

Planned approach and implementation
The work going forward will focus on
1) Mapping and construction of a database of key people and competence nodes within Swedish academic research around 2D materials, as a complement to the SIO Graphene actors list.
2) Planning and implementation of digital meetings/seminars (2 h) held quarterly, two physical meetings (a two-day workshop and a course aimed at the network).
3) Mobility grant aimed at young researchers who want to carry out shorter guest stays at Swedish universities, research institutes, or industry.

Utlysning:
Strategiska projekt 2024

Projektpartners: Linköpings universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet

Projektledare: Jens Ericsson, Linköpings universitet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 800 000 kr

Projektets löptid: Oktober 2023 - december 2024

Relaterade projekt:
Fortsättning: 2D graduate network
Förstudie nätverk för att främja samverkan och utbyten mellan doktorander och svenska grafenaktörer

Relaterade styrkeområden: