Fortsättning: 2D graduate network

Syfte och mål

I detta projekt fortsatte arbetet med det nationella nätverk för unga forskare i Sverige inom 2D-material som inleddes med en förstudie 2021. Projektets mål innefattar kunskapsspridning, utbyte av idéer, och att bygga en nationell struktur som främjar samverkan mellan unga forskare och industri gentemot svensk innovation inom 2D-material. I nuläget har nätverket drygt 45 yngre forskare och åtta lärosäten representerade. Vi har under projektet arrangerat en lunch-till-lunch-workshop som hölls i Kolmården, med 32 deltagare, varav sju presentationer från industrirepresentanter.

Resultat och förväntade effekter

Initiativet har fått positivt gehör från både akademi och industri, och flera samarbeten (akademi-akademi, och akademi-industri) har startat till följd av aktiviteter inom projektet. Ett mobilitetsstipendium som stödjer kortare gästvistelser eller resor för nätverkets medlemmar har utlysts och 25 kSEK har tilldelats fem unga forskare. Det strategiska projektet fortsätter 2024 och arbetet framöver kommer riktas mot att konsolidera initiativet, samt söka lösningar för fortsatt aktivitet efter att SIO Grafen avslutas 2026.

Upplägg och genomförande

Då det varit svårt att hitta frön till innovation har vi i samråd med nätverkets medlemmar framarbetat förändringar i aktiviteter och struktur för att framledes främja större fokus på utbyten och innovationshinder, vilket uppnås genom ämnesspecifika seminarier där industri fokuserar på hinder och behov. Dessa seminarier arrangeras så att yngre forskare med projekt inom närliggande områden inleder diskussion med relevant industri. Dessutom förlängs framledes nätverkets årliga workshop för att medge mer sociala aktiviteter och fler spontana utbyten.

Abstract in English

Continuation: 2D graduate network

Purpose and goal
In this project, work continued with the national network for young researchers in Sweden within 2D materials, which began with a preliminary study in 2021. The project's goals include spreading knowledge, exchanging ideas, and building a national structure that promotes collaboration between young researchers and industry vis-à-vis Swedish innovation in 2D materials. Currently, the network has roughly 45 younger researchers and eight universities represented. During the project, we have arranged a lunch-to-lunch workshop held in Kolmården, with 32 participants, seven of which were presentations from industry representatives.

Results and expected effects
The initiative has received positive feedback from both academia and industry, and several collaborations (academia-academia, and academia-industry) have started as a result of activities within the project. A mobility grant that supports shorter guest stays or trips for the network's members has been announced and SEK 25,000 has been awarded to five young researchers. The strategic project will continue in 2024 and the work going forward will be directed towards consolidating the initiative, as well as seeking solutions for continued activity after SIO Grafen ends in 2026.

Layout and implementation
As it has been difficult to find seeds for innovation, we have, in consultation with the network's members, worked out changes in activities and structure to further promote a greater focus on exchanges and innovation barriers, which is achieved through subject-specific seminars where industry focuses on barriers and needs. These seminars are arranged so that younger researchers with projects in related fields initiate discussion with relevant industry. In addition, the network's annual workshop is further extended to allow for more social activities and more spontaneous exchanges.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: Linköpings universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet

Projektledare: Jens Ericsson, Linköpings universitet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 800 000 kr

Projektets löptid: December 2022 - december 2023

Relaterade projekt:
Förstudie nätverk för att främja samverkan och utbyten mellan doktorander och svenska grafenaktörer

Relaterade styrkeområden: