Fortsättning: 2D graduate network

Syfte och mål

Syftet är att fortsätta arbetet med det nationella nätverk för yngre forskare inom 2D-material som inleddes med en förstudie november 2021 till oktober 2022. I förstudien undersöktes behov och lämpligt format för ett sådant nationellt nätverk. Initiativet har fått positivt gehör från både deltagande yngre forskare och seniorer inom akademi och industri vilket tyder på att det finns intresse och behov. I och med detta projekt konsolideras nätverket.

Förväntade effekter och resultat

Det är strategiskt viktigt för Sverige att värna om unga forskare. Ett aktivt nätverk inom ett gemensamt område skapar möjligheter till tvärvetenskapliga utbyten och samarbeten, som på så sett breddar involverade yngre forskares perspektiv och potential och därmed bidrar till hållbar utveckling av Svensk grafeninnovation. Genom utbyten mellan unga forskare kan grupperingar inom både akademi och industri länkas via projekt som föds från interaktion inom nätverket. Vid slutet av 2023 siktar vi på att ha fler än 10 involverade lärosäten och fler än 40 medlemmar i nätverket.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet handlar om kunskapsspridning, utbyte av idéer, och att konsolidera en nationell struktur som främjer samverkan mellan unga forskare gentemot grafeninnovation. Vi organiserar månatliga digitala möten och en årlig workshop där unga forskare lär sig om varandras brett spridda projekt inom området, samt utforskar synergier. Inom nätverket möter yngre forskare aktiva inom 2D-material i Sverige även industri och kan bekanta sig med industriella intressen och hinder inom 2D-material. 2023 ordnas en tvådagarskurs med fokus på svensk grafeninfrastruktur.

Abstract in English

Continuation: 2D graduate network

Purpose and goal
The goal is to continue the work with the national network for young researchers active in 2D-materials. This was started as a pilot-study in 2021, in which the need for, and suitable format of, such a national network was investigated. The initiative has been well received both from participating young researchers and from seniors in industry and academia, indicating that there is both an interest and a need. This project will consolidate the network.

Expected results and effects
It is of strategic importance to Sweden to cherish young researchers. An active network within a common area creates opportunities for cross-disciplinary exchanges and collaborations, which in turn broaden the perspective and potential of the young scientists, thereby contributing to sustainable development and innovation related to 2D-materials in Sweden. Groups in academia and industry may be linked through projects born from network exchanges. The aim is to reach more than 40 members and 10 involved universities at the end of 2023.

Planned approach and implementation
The project deals with dissemination of science, exchange of ideas, and consolidating a national structure promoting collaboration between young researchers toward 2D-materials innovation. We organize monthly digital meetings and an annual workshop, where young researchers learn about the wide range of projects from other members, and explore synergies Young scientists active in 2D-materials in Sweden also interact with industry and gain knowledge on industrial interests and needs in the area. In 2023 we offer a two day course focusing on Swedish 2D-materials infrastructure.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: Linköpings universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet

Projektledare: Jens Ericsson, Linköpings universitet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 800 000 kr

Projektets löptid: December 2022 - december 2023

Relaterade projekt:
Förstudie nätverk för att främja samverkan och utbyten mellan doktorander och svenska grafenaktörer

Relaterade styrkeområden: