Förstudie nätverk för att främja samverkan och utbyten mellan doktorander och svenska grafenaktörer

Denna förstudie undersöker behov av, och lämpligt format för, ett nationellt nätverk för doktorander inom 2D-material. Målet är att starta upp ett nätverk och organisera två möten och en workshop med involverade doktorander, och att arbeta fram en strategi för ett långsiktigt nätverk för att under 2022 ansöka om ett strategiskt projekt som fortsätter arbetet med doktorandnätverket. Ett delmål är att etablera en procedur för att stödja och uppmuntra utbyten och samarbeten mellan doktorander och svenska företag eller andra aktörer inom 2D-material.

Ett aktivt doktorandnätverk skapar möjligheter till tvärvetenskapliga utbyten och samarbeten som breddar involverade doktoranders perspektiv och ökar potentialen av deras forskning. Unga forskare har dessutom en tendens att agera snabbare och vara mer öppna för nya idéer än deras seniora handledare, varvid akademi och industri kan länkas via projekt som föds från interaktion mellan doktorander. Genom att skapa en struktur för att dela kunskap och främja samarbete mellan doktorander och svenska aktörer inom området bidrar projektet till hållbar grafeninnovation.

Detta förprojekt kan delas in i tre deluppgifter som alla syftar till att främja utbyten och samverkan mellan doktorander och aktörer inom svensk grafeninnovation: 1. Att kartlägga aktiva doktorander inom 2D-material på svenska universitet och högskolor och involvera dem i nätverket. 2. Att starta upp doktorandnätverket samt planera och arrangera initiala möten och en första workshop. 3. Ta fram en procedur för att i framtiden stödja doktorandaktiviteter i samverkan med svenska företag och andra aktörer inom 2D-material.

Abstract in English

Pilot study: Network for cooperation and exchanges between PhD students and Swedish graphene actors

This pilot study investigates the needs of, and the appropriate format for, a national network of PhD students active in 2D materials. The goal is to launch a network and organize two meetings and a workshop with involved PhD students, and to apply for a strategic project to continue the work of consolidating the network in 2022 and onward. We will further establish a procedure for supporting and encouraging exchanges and collaboration between PhD students and Swedish companies or other actors within 2D-materials.

An active PhD student network engenders cross-disciplinary exchanges and collaboration that broaden the perspective and the potential impact of the involved PhD students’ research. Young researchers also tend to act faster and be more open to new ideas than their senior supervisors, whereby academia and industry can be linked through projects born from interaction between PhD students. Through creating a structure for knowledge sharing and joint activities between PhD students and Swedish companies in the area, the project promotes sustainable graphene innovation.

This pilot study can be divided into three sub tasks that all aim towards supporting exchanges and cooperation between PhD students and Swedish graphene innovators: 1. Mapping of active PhD students in 2D materials at Swedish institutions of higher learning and seeking to engage them in the network. 2. To launch the PhD student network and plan and organize the initial meetings and a first workshop. 3. To establish a procedure for future sponsorship and promotion of PhD student activities in cooperation with Swedish companies and other actors within 2D-materials.

Utlysning:
Strategiska projekt 2021

Projektpartners: Linköpings universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet

Projektledare: Jens Eriksson, Linköpings universitet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 500 000 kr

Projektets löptid: december 2021 - maj 2022