Förstudie nätverk för att främja samverkan och utbyten mellan doktorander och svenska grafenaktörer

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att undersöka behov av, och lämpligt format för, ett nationellt nätverk som sammankopplar yngre forskare aktiva inom 2D-material i Sverige med varandra och med svensk industri i området. Efter en initial kartläggning av potentiella medlemmar har nätverket i nuläget cirka 30 medverkande unga forskare, och vi har arrangerat två digitala möten och en lunch till lunch workshop som hölls i Linköping, med 25 deltagare, varav fem industrirepresentanter. I och med att ett aktivt nätverk är igång anser vi att huvudmålet är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Det är tidigt att bedöma effekter då flera avsedda utfall ligger längre fram i tiden, men positivt gehör för initiativet från både deltagande yngre forskare och seniorer inom akademi och industri tyder på att det finns intresse och behov. Vi hoppas nu att nätverket för yngre forskare inom 2D-material byggs vidare i ett nytt strategiskt projekt. Formatet finns på plats och vi tror att många samarbeten och innovationer faller ut innan SIO Grafen är över 2026. Arbetet framöver kommer riktas mot att konsolidera initiativet, samt söka lösningar för fortsatt aktivitet efter 2026.

Upplägg och genomförande

Under förstudien utfördes först en kartläggning av forskare aktiva inom ämnet i Sverige, baserad på bibliometri och utifrån SIO Grafens aktörslista, vilket har legat till grund för att identifiera potentiella medlemmar. Efter två digitala möten arrangerades en workshop i Linköping 27 – 28 oktober, där presentationer från yngre forskare varvades med presentationer från industrin. Vi eftersträvar industrinarvaro då ett syfte är att yngre forskare ska bekanta sig med de industriella hindren inom området och hur deras projekt och kompetens kan vara till nytta för svensk industri.

Abstract in English

Pilot study: Network for cooperation and exchanges between PhD students and Swedish graphene actors

Purpose and goal
The purpose of this pilot study was to investigate the needs of, and the appropriate format for, a national network that connects young researchers active in 2D materials in Sweden with each other and with Swedish industry in the area. After an initial mapping of potential members, the network is now up and running with circa 30 members, and we have arranged two digital meetings and a lunch-to-lunch workshop in Linköping, with 25 participants, among which five were industry representatives. We consider an active and running network a successful primary goal of this project.

Expected results and effects
It is still early to judge effects as some of the intended outcomes must be considered long-term, although positive feedback from both participating young researchers and seniors from academia and industry shows that there is an interest and a need for the initiative. We now hope that the 2D-graduate network consolidates through a new strategic project. The format is in place and we believe many collaborations and innovations can be seeded before the end of SIO Grafen in 2026. The work ahead will target network consolidation and seeking solutions to continued activities after 2026.

Planned approach and implementation
The project started with mapping researchers in Sweden active in 2D-materials based on bibliometric analysis and the list of actors within SIO Grafen to identify potential members. After two digital meetings a first network workshop was organized in Linköping Oct. 27 - 28, where presentations from young researchers were alternated with presentations from industry. We target industry presence, as a goal of the network is for younger researchers to familiarize themselves with actors in the area and see how their own projects and competences can align with industry interests and needs.

Utlysning:
Strategiska projekt 2021

Projektpartners: Linköpings universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet

Projektledare: Jens Eriksson, Linköpings universitet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 500 000 kr

Projektets löptid: december 2021 - november 2022

Relaterade styrkeområden: