Leverantörsguide grafen 2020

För ett grafenintresserat företag är det en utmaning att dels få en överblick över vilka grafenleverantörer som finns i världen, och dels se vilken profil de olika leverantörerna har. För att fylla gapet har SIO Grafen tagit fram en webbaserad Suppliers Guide för grafen och andra 2D-material. Här kan man bland annat söka på typ av grafen och 2D-material. SIO Grafens Suppliers Guide nås via SIO Grafens hemsida.

Projektet bidrar till flera av de effektmål som SIO Grafen har, framförallt ”Ekosystemet har en hög internationell attraktivitet och synlighet” och ”Ny kunskap skapas och sprids i ekosystemet”. För den potentiella grafenanvändaren kommer den webbaserade Suppliers Guide ge en bättre översikt över kommersiellt tillgängligt grafen och andra 2D-material.

Projektet har omfattat framtagande av ramverk inklusive webbgränssnitt samt insamling av uppgifter från grafenleverantörer. Insamling av uppgifter för att komplettera Suppliers Guide kommer efter projektet att fortsätta inom ramen för SIO Grafens programkontor.

Länk till Leverantörsguiden grafen.

Link to Suppliers Guide Graphene.

Abstract in English

Graphene Suppliers Guide 2020

For a company interested in graphene, it is still a challenge to get an overview of global graphene suppliers as well as their profiles. To fill the gap, SIO Grafen has developed a web-based Suppliers Guide for graphene and other 2D materials. In the Suppliers Guide it´s possible to search for suppliers of a certain type of graphene or 2D material. The Suppliers Guide is integrated in SIO Grafens webpage.

The project contributes to several of the impact goals of SIO Grafen, especially “The ecosystem has a high international attractiveness and visibility” and “New knowledge is created and disseminated in the ecosystem”. For the potential graphene user, the web-based Suppliers Guide will provide a better overview of commercially available graphene and other 2D materials.

The project included the development of a framework including a web interface as well as the collection of data from graphene suppliers. Collection of data to further develop the Suppliers Guide will continue after the project, as part of the program office of SIO Grafen.

Utlysning:
Strategiska projekt 2020

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Jon Wingborg, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 242 000 kr

Projektets löptid: september 2020 - januari 2021

Relaterade projekt:
Omvärldsbevakning 2015

Relaterade styrkeområden: