LCA kalkylverktyg för grafen (GRALCA)

Syfte och mål

Projektet syftar till att hjälpa svenska företag i grafens värdekedjor att fatta mer medvetna strategiska och operativa beslut angående miljöprestanda för sina produkter. Målet är tillhandahålla ett prototypverktyg för livscykelbedömning (LCA) där användare kan göra vägledande jämförelser avseende i första hand klimatpåverkan mellan sina och alternativa produkter, baserat på relevant generisk men så aktuell som möjligt.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntas att svenska företag i grafens värdekedjor att fatta mer medvetna strategiska och operativa beslut angående miljöprestanda för sina produkter. Konkret ska resultatet leda till att alla deltagande företag har tillgång till ett kalkylverktyg som är relevant för deras verksamhet, och att de har nödvändig kunskap att kunna använda det.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är upplagt i sex arbetspaket som i huvudsak kommer att genomföras parallellt eftersom projekttiden är relativt kort, september 2023 – maj 2024. 1. Utveckla användarkrav och gränssnitt 2. Ta fram data för bakgrundsprocesser (råvaror, energisystem, avfallsprocesser) 3. Utveckla datainmatningsformulär för verksamheternas egna processer 4. Samla in data och genomföra ett litet urval av LCAer i illustrationssyfte 5. Implementera och testa verktyget 6. Projektkommunikation och projektledning

Abstract in English

LCA prototype tool for graphene (GRALCA)

Purpose and goal
The project aims to help Swedish companies in the graphene value chains to make more informed strategic and operational decisions regarding the environmental performance of their products. The goal is to provide a prototype tool for life cycle assessment (LCA) where users can make indicative comparisons regarding primarily the climate impact between their and alternative products, based on relevant generic but as current as possible.

Expected results and effects
It is expected that Swedish companies in the graph´s value chains make more conscious strategic and operational decisions regarding the environmental performance of their products. concretely, the result should lead to all participating companies having access to a calculation tool that is relevant to their activities, and that they have the necessary knowledge to be able to use it.

Planned approach and implementation
The project is laid out in six work packages which will mainly be carried out in parallel because the project time is relatively short, September 2023 - May 2024. 1. Develop user requirements and interfaces 2. Produce data for background processes (raw materials, energy systems, waste processes) 3. Develop data entry forms for the businesses´ own processes 4. Collect data and conduct a small sample of LCAs for illustrative applications 5. Implement and test the tool 6. Project communication and project management

Utlysning:
Strategiska projekt 2024

Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2D fab, Anincko, Bright Day Graphene, Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik, EMPA, Grafren, Graphmatech, Minvori och RISE

Projektledare: Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 1 000 000 kr

Projektets löptid: September 2023 - april 2024

Relaterade projekt:
Förstudie Hållbarhetsanalys av Grafen

Relaterade styrkeområden: