Förstudie Hållbarhetsanalys av Grafen

Syfte och mål

Projektet har lett till att en ansökan om medel från SIO Grafen skrivits, och som gäller att utarbeta ett för branschens aktörer gemensamt LCA-verktyg. Förstudiens projektmål är uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Förutom den faktiska ansökan som är det viktigaste synliga resultatet av förstudien, så har den även lett till att ett flertal av branschens aktörer har kommit samman och diskuterat grafens miljöaspekter

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av två stycken arbetsmöten (workshops) på plats i Stockholm, med tillhörande förberedelser och efterarbete. Arbetsmötena syfte och även resultat var att leda fram till en gemensam syn på ambitionsnivån och upplägget av ett gemensamt LCA-verktyg och dess funktionalitet.

Abstract in English

Pilot study Business and Sustainability assessment graphene

Purpose and goal
** Denna text är maskinöversatt ** This pre-study project has led to the writing of a proposal for funds from SIO Grafen, which concerns the development of a joint LCA tool for the industry´s actors. The project objective of the pre-study has been fulfilled.

Expected results and effects
In addition to the actual proposal, which is the most important visible result of the preliminary study, it has also led to several of the industry´s actors coming together and discussing the environmental aspects of the graph

Planned approach and implementation
The project was carried out in the form of two work meetings (workshops) on site in Stockholm, with associated preparations and follow-up work. The working meetings aim and also results were to lead to a common view on the level of ambition and the structure of a joint LCA tool and its functionality.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE

Projektledare: Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: November 2022 - maj 2023

Relaterade styrkeområden: