Förstudie Hållbarhetsanalys av Grafen

Syfte och mål

Syftet och målet med förstudien är att tillsammans med tillverkare lägga grunden för ett mer ingående arbete kring hållbarhetsfrågor och metoder baserat på inhemska förhållanden.

Förväntade effekter och resultat

Förbättrad förståelse för hållbarhetsaspekter cradle-to-gate hjälper de enskilda företagen att göra sin produktion och sina material mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Detta bidrar till att göra företagen mer attraktiva för investerare och styrka deras konkurrenskraft internationellt

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av sex delaktiviteter:

  1. Litteraturgenomgång hållbarhets analyser för grafen.
  2. Workshop 1, Schematisk mappning cradle-to-grave tillsammans med tillverkarna, för utvalda tillämpningar;
  3. Workshop 2, typ Open Space, för att välja tillämpningar och utförligt diskutera hållbarhetsaspekter:
  4. Gap-analys m a p behov av hållbarhetsanalyser och kunskap för olika tillämpningar.
  5. Workshop 3, Återkoppling med företag för att presentera och förfina gap-analysen.
  6. Avrapportering, bildande av konsortium och författande av huvudprojektansökan.
Abstract in English

Pilot study Business and Sustainability assessment graphene

Purpose and goal
The purpose of the project is to create a basis for industrial and other stakeholders in the graphene sector in Sweden to work proactively with sustainability aspects in their value chains, and also aiming for continued collaboration around this topic.

Expected results and effects
Understanding the sustainability aspects for graphene in various applications will prepare the industrial operators to better position their products in relevant market segments with improved sustainability performance.

Planned approach and implementation
The project consists of six activities:
1. Literature review of sustainability aspects for graphene.
2. Workshop 1, Schematic mapping of graphene cradle-to-grave together with the manufacturers, for selected applications;
3. Workshop 2, type Open Space, to select applications and extensively discuss sustainability aspects:
4. Gap analysis of needs for sustainability knowledge for a variety of applications.
5. Workshop 3, Feedback with companies to present and refine the gap analysis.
6. Reporting, forming the consortium and drafting an application for continued work.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE

Projektledare: Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: November 2022 - maj 2023

Relaterade styrkeområden: