Färdplan bioteknik & 2D-material

Syfte och mål

Färdplanen har tagits fram i syfte att stärka forskning och utveckling av biotekniska tillämpningar i Sverige relaterade till 2D-material, samt att påskynda framtida investeringar och samarbeten. Man har identifierat tillämpningar av 2D-material i bioteknik/livsvetenskap, specifikt inom: – Sensorer, bioavbildning och bioelektronik – Tryckt elektronik för biotekniska applikationer – Smarta membran – Antimikrobiella och antivirala ytor – Läkemedelstillförsel och nya terapier – Bioteknik, inklusive vävnadsteknik och regenerativ medicin

Resultat och förväntade effekter

Rapporten identifierar styrkeområden och potentiella möjligheter, samt diskuterar utmaningarna. Den målar upp visionerna bortom 2030 och rekommenderar aktiviteter och åtgärder som behövs för att nå dessa.

Upplägg och genomförande

Färdplanen har tagits fram av RISE och Chalmers Industriteknik i samarbete med intressenter inom akademi och industri, Projektet har utfört intervjuer och tagit in information via frågeformulär samt studerat färdplaner, rapporter, vetenskapliga artiklar och patent. Resultatet har sammanställts i en rapport som tillgängliggörs via SIO Grafens webbsida och kommer spridas via sociala medier. Slutsatserna har även presenterats vid ett webbinar.

➡️ Läs färdplanen här!

Abstract in English

Roadmap biotech & 2D materials

Purpose and goal
The objective of the roadmap has been to strengthening research and development of biotechnological applications in Sweden related to 2D materials, as well as speeding up future investments and collaborations. Applications of 2D materials in biotechnology/life sciences have been identified, specifically within: - Sensors, bioimaging and bioelectronics - Printed electronics for biotechnological applications - Smart membranes - Antimicrobial and antiviral surfaces - Drug delivery and new therapies - Biotechnology, including tissue engineering and regenerative medicine

Expected results and effects
The report identifies areas of strength and potential opportunities, and discusses challenges. It paints the visions beyond 2030 and recommends activities and actions needed to achieve them.

Planned approach and implementation
The roadmap has been developed by RISE and Chalmers Industriteknik in collaboration with stakeholders in academia and industry. The project has conducted interviews and collected information via questionnaires and studied roadmaps, reports, scientific articles and patents. The result has been summarized in a report that is disseminated on SIO Grafen´s web page and that will be spread through social media. It has also been presented at a webinar.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: RISE, Chalmers Industriteknik

Projektledare: Karin Persson, RISE

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 350 000 kr

Projektets löptid: Augusti 2022 - mars 2023

Relaterade projekt:
Färdplan Elektronik
Färdplan Tillverkning
En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar
Färdplan Energi
Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda

Relaterade styrkeområden: