Färdplan bioteknik & 2D-material

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram en färdplan för SIO Grafens styrkeområde Bioteknik, med färdplanen som en integrerad del i den nya ”Innovationsagenda Grafen och 2D-material” samt kopplad till SIO Grafens effektlogik. I och med genomförandet av projektet kommer alla SIO Grafens sex styrkeområden ha en färdplan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas producera en förankrad färdplan för styrkeområde Bioteknik som ger förutsättningar för att ytterligare stärka området och bidra till att utveckla det svenska ekosystemet för 2D-material.

Planerat upplägg och genomförande

Val av projektledare

  • Utlysning av projektledarskapet (augusti 2022)
  • Utvärdering av inkomna ansökningar (september 2022)

Genomförande av färdplansarbetet

  • Nulägesanalys aktörer och aktivitet
  • Vision och mål
  • Förslag på aktiviteter

Karin Persson, RISE har utsetts till projektledare för färdplanen. Åsalie Hartmanis, Chalmers Industriteknik har utsetts till biträdande projektledare.

Abstract in English

Roadmap biotech 2D materials

Purpose and goal
The project´s objective is to produce a roadmap for SIO Grafen´s area of strength Biotechnology, with the roadmap as an integrated part of the new "Innovation agenda Graphen and 2D materials" as well as connected to SIO Grafens´s effect logic. After the project all six areas of strenght in SIO Grafen will have a dedicated roadmap.

Expected results and effects
The project is expected to produce a roadmap for the Biotechnology area of strength that is well accepted by the actors and provides conditions to further strengthen the area and contribute to developing the Swedish ecosystem for 2D materials.

Planned approach and implementation
Appointing the project manager
- Call for proposals of project manager
- Evaluation of received applications

Implementation of the roadmap work
- Analysis of current actors and activities
- Vision and objectives
- Suggested activities

Karin Persson, RISE has been appointed to lead the work with the roadmap, supported by Åsalie Hartmanis, Chalmers Industriteknik.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: RISE, Chalmers Industriteknik

Projektledare: Karin Persson, RISE

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 350 000 kr

Projektets löptid: Augusti 2022 - mars 2023

Relaterade projekt:
Färdplan Elektronik
Färdplan Tillverkning
En svensk färdplan för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar
Färdplan Energi
Svensk strategisk innovationsagenda för grafen – The Swedish strategic graphene innovation agenda

Relaterade styrkeområden: