Underlätta vägen för grafenbaserad produktinnovation – översikt över testbäddar och infrastruktur

Syfte och mål

Detta projekt hade som mål att identifiera företagens behov vid olika faser av grafeninnovation för en systematisk kartläggning av tillgängliga resurser i Sverige, inklusive testbäddar, kompetenser och infrastrukturer. Projektet syftade även till att identifiera behovet av utbildning och ett formellt nätverk inom området.

Resultat och förväntade effekter

Projektet uppfyllde målen enligt plan och har utvärderat flera potentiella affärsfall samt lämnat in projektansökningar för vidare produktutveckling. RISE och Linköpings universitet organiserade en öppen workshop och studiebesök på ABB:s robotverkstad (extern). Ett preliminärt industri-akademiskt nätverk har etablerats, vilket har varit och kommer fortsätta att gynna grafeninnovationer, särskilt för små och medelstora företag för att minska ekonomisk risk vid utvärdering av affärsfall för kommersiella tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Detta projekt resulterade i nära samarbete inom konsortiet och bortom det. Vi har minskat de ekonomiska, tekniska och praktiska hindren för företag i projektet som vill skala upp sina produktkoncept till pilot- eller demonstrationsprototyper genom 3D-utskrift. En kartlagd testbäddsplattform via SIO Grafens hemsida har minskat hindren för grafeninnovation, och kommer att fortsätta minska dem, avseende standardisering, karaktärisering samt arbets- och miljöriskpåverkan.

Abstract in English

Purpose and goal
This project aimed to identify the companies' needs at different phases of graphene innovation for a systematic mapping of available resources in Sweden, including testbeds, competences and infrastructures. The project also aimed to identify the need for training and a formal network in the area.

Results and expected effects
The project met the goals according to plan and has evaluated several potential business cases as well as submitted project applications for further product development. RISE and Linköping University organized an open workshop and study visit to ABB's robot workshop (external). A preliminary industry-academia network has been established, which has been and will continue to favor graphene innovations, especially for SMEs to reduce financial risk when evaluating business cases for commercial applications.

Layout and implementation
This project resulted in close collaboration within the consortium and beyond. We have reduced the financial, technical and practical barriers for companies in the project who want to scale up their product concepts to pilot or demonstration prototypes through 3D printing. A mapped testbed platform via SIO Grafen's website has reduced the barriers to graphene innovation, and will continue to reduce them, regarding standardization, characterization and occupational and environmental risk impact.

Utlysning:
Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

Projektpartners: RISE, Linköpings universitet, MEVA Energi, Megger Sweden, Nordic Electronic Partners

Projektledare: Ting Yang, RISE

Bidrag: 1 625 200 kr

Projektets löptid: november 2021 – november 2023

Relaterade styrkeområden: