Underlätta vägen för grafenbaserad produktinnovation – översikt över testbäddar och infrastruktur

Detta projekt identifierar behovet av att kartlägga testbäddar och infrastrukturer i Sverige för att möjliggöra enklare åtkomst för företag i olika faser av grafeninnovation. Detta projekt identifierar också behovet av bredare utbildning inom grafenområdet och att utnyttja fallstudier från testbäddar för att inspirera företag med begränsad kunskap om grafen att nyttja materialet i sin innovation eller att göra om sina produkter och produktionsprocesser för en mer biobaserad cirkulär ekonomi.

Projektet syftar till en testbäddsdatabas för anslutning till SIO Grafen programmet och RISE plattformen för att stödja sektorer som kan dra nytta av testbäddarna. Detta projekt avser även ge en öppen doktorandkurs vid Linköpings universitet för att förse doktorander och forskare med grafenkompetens bättre inblick i de industriella positionerna. Kursen är öppen för andra lärosäten och industrin i syfte att vidareutbilda R&D personal för grafeninnovation. Den resulterande databasen kommer att utgöra en referenspunkt för frågor som rör standardisering och arbetssäkerhet. Workshops/konferenser med studiebesök på utvalda testbäddar och demonstration av resultat från fallstudier i projektet kommer ytterligare stärka svensk industri och även internationella länkar i värdekedjan med en uppdaterad resurs som främjar synergistisk utveckling av grafeninnovation.

Abstract in English

This project identifies the need of mapping the testbeds and infrastructures in Sweden to facilitate access of companies at different phases of graphene innovation. The project also identifies the need of further education and using the testbed study cases to inspire companies with limited knowledge of graphene to enter the graphene innovation or to redesign the products and production processes for a more biobased circular economy.
The intended outcome here is a testbed database that connects to SIO Grafen program and RISE platform to support sectors that may benefit from using the testbeds. We further aim to provide a graduate level course at Linköping University to prepare PhD students with graphene competence better insight into the industrial positions. The course will be open to industry to further educate key personnel for graphene innovation. The resulting project database will constitute a key resource for issues related to standardization and work safety. Workshops/conferences with study visits to selected testbeds and demonstration of results of testbed case studies in the project will further inspire and strengthen the Swedish industry as well as international links on the value chain and provide an up-todate resource to aid synergistic development of graphene innovation.

Utlysning:
Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

Projektpartners: RISE, Linköpings universitet, MEVA Energi, Megger Sweden, Nordic Electronic Partners

Projektledare: Ting Yang, RISE

Bidrag: 1 625 200 kr

Projektets löptid: november 2021 – november 2023

Relaterade styrkeområden: