Standardisering, en väg för grafen till marknaden

Svenskt standardiseringsarbete kopplat till grafen har pågått i ett par år, men det är fortfarande väldigt få aktörer som aktivt deltar i arbetet. För att kunna påverka utvecklingen behöver Sverige ta en aktiv del i det internationella standardiseringsarbetet.

Det överordnade målet med projektet är att undanröja ett av hindren för innovation för grafen och relaterade 2D-material genom att påverka, implementera och generera standarder baserat på grafenindustrins behov. Vi vill skapa förutsättningar för kvalitetssäkrad produktion av grafen och 2D-material I Sverige och Norden och därigenom stärka konkurrenskraften på den internationella marknaden. En bredare användning av standarder för kvalitetssäkring gör att användarna får det lättare att hitta rätt material och kvalitet för respektive tillämpningsområde.

I projektet avser vi:

  • Öka engagemanget för standardisering ytterligare i hela grafens värdekedja
  • Väsentligen bidra till det internationella arbetet genom att kommentera standardiseringsförslagoch skapa standardförslag utifrån de nationella prioriteringarna
  • Stärka Sveriges påverkan på internationell standardisering inom ISO genom ökat samarbete med Graphene Flagship och inom Norden.

Att agera på standardförslag och utveckla egna förslag kommer att vara projektets kärnverksamhet. För att skapa engagemang och kunskap tänker vi arrangera olika möten/workshops. Fokus kommer att läggas på dialogen mellan tillverkare och användare av grafen och relaterade 2D-material. Genom de olika partnernas nätverk kommer vi att samarbeta nationellt och internationellt, t ex via Graphene Flagship och direkt via ISO, men också med olika nationella och nordiska standardiseringskommittéer.

Resultaten kommer att spridas i ekosystemet via SIO Grafen och andra partners nätverk.

Abstract in English

Swedish standardization work linked to graphene has been going on for a couple of years, but there are still very few actors who actively participate in the work. To be able to influence development, Sweden needs to take an active part in international standardization work.
The overarching goal is to remove the innovation barrier for graphene and related 2D materials by influencing, implementing and generating standard based on the needs of graphene industry. This will be done by creating conditions for quality-assured production of graphene and 2D materials in Sweden and the Nordic countries, thereby strengthening competitiveness on the international market. A further ambition is to facilitate for the users to find the right quality graphene and 2D materials for their application.
In the project we intend to:
• Further increase the commitment to standardization in the entire graphene value chain
• Substantially contribute to the international work by commenting on standardization proposals and creating standard proposals based on the national priorities
• Increase Sweden's impact on international standardization in ISO through increased collaboration with Graphene Flagship and within the Nordic region.
• Acting on standard proposals and developing own proposals for standardization documents will be a core activity.To create commitment and knowledge, we intend to arrange various meetings/workshops.
Emphasis will be placed on the dialogue between manufacturers and users of 2D-materials. Through the partners’ network, we will collaborate nationally and internationally, i.e. via Graphene Flagship and directly via ISO, and also with various national and Nordic standardization committees. The results will be disseminated in the ecosystem via SIO Grafen and other partners' networks.

Utlysning:
Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

Projektpartners: Chalmers Industriteknik, Bright Day Graphene, Grafren, Graphensic, Graphmatech, LayerOne, RISE och Svenska institutet för standarder - SIS

Projektledare: Åsalie Hartmanis, Chalmers Industriteknik

Bidrag: 1 999 440 kr

Projektets löptid: november 2021 – november 2023

Relaterade styrkeområden: