Standardisering, en väg för grafen till marknaden

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att:

 • Engagera svenska grafenföretag (tillverkare och användare av grafen/grafenrelaterade 2D-material) för att i sitt eget kvalitetsarbete använda standarder
 • Verka för ett svenskt deltagande i arbetet med att ta fram standarder
 • Skapa en långsiktigt hållbar arbetsmodell för att påverka internationella standarder.Tack vare projektet har engagemanget för standardisering ökat kraftigt, både nationellt och internationellt. Sverige har under projektet kunnat delta i ISOs möten under 2022 och 2023.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i:

 • En kravspecifikation gällande vilka standarder som är aktuella och viktiga för svenska grafenföretag
 • En sammanställning av aktuella och kommande standardförslag inom ISO och IEC gällande grafen och andra 2D-material
 • En arbetsmodell för påverkan på internationell standardisering
 • Ett svenskt engagemang i standardiseringsarbetet
 • Deltagande i experimentellt arbete för standardisering
 • Tydliga resultat av påverkansarbetet på internationell standardisering för grafen och 2D-material.

Upplägg och genomförande

Följande steg har ingått i projektet:

 • Intervjuer med grafenföretag för att utreda behovet av standarder.
 • Deltagande via RISE i experimentella studier, där testmetoder som föreslås bli standarder testades.
 • Internationell påverkanDe övergripande målen har uppnåtts genom ett mycket aktivt arbete vis SIS/TK 516 Nanoteknik. Kommitténs grafengrupp har kommenterat och röstat på alla standardiseringsföreslag under projektperioden med aktivt deltagande i nya standardiseringsförslag och reviderade standarder.
Abstract in English

Standardization, a road to the graphene market

Purpose and goal
The aim of the project has been to:
• Engage Swedish graphene companies (manufacturers and users of graphene/graphene-related 2D materials) to use standards in their own quality work
• Work for Swedish participation in the work of developing standards
• Create a long-term sustainable work model to influence international standards.
Thanks to the project, commitment to standardization has increased greatly, both nationally and internationally. During the project, Sweden has been able to participate in ISO meetings in 2022 and 2023.

Results and expected effects
The project has resulted in:
• A requirement specification regarding which standards are current and important for Swedish graphene companies
• A compilation of current and future standard proposals within ISO and IEC regarding graphene and other 2D materials
• A working model for influencing international standardization
• A Swedish involvement in standardization work
• Participation in experimental work for standardization
• Clear results of the advocacy work on international standardization for graphene and 2D materials.

Approach and implementation
The following steps have been included in the project:
• Interviews with graphene companies to investigate the need for standards.
• Participation via RISE in experimental studies, where test methods that are proposed to become standards were tested.
• International influence
The overall goals have been achieved through very active work according to SIS/TK 516 Nanotechnology. The committee's graphene group has commented and voted on all standardization proposals during the project period with active participation in new standardization proposals and revised standards.

Utlysning:
Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

Projektpartners: Chalmers Industriteknik, Bright Day Graphene, Grafren, Graphensic, Graphmatech, LayerOne, RISE och Svenska institutet för standarder - SIS

Projektledare: Åsalie Hartmanis, Chalmers Industriteknik

Bidrag: 1 999 440 kr

Projektets löptid: november 2021 – november 2023

Relaterade styrkeområden: