Karakterisering och standardisering

Projektets mål var att sammanställa de egenskaper hos grafen som behöver karakteriseras, såväl som karakteriseringsmetoder och aktörer som kan utföra karakteriseringen. En ytterligare målsättning var att lägga grunden till ett fortsatt svenskt standardiseringsarbete.

Målen att sammanställa egenskaper, karakteriseringsmetoder samt aktörer som kan utföra karakteriseringen har uppfyllts. Målet med framtagning av förslag för standardiseringsplattform har uppfyllts. Framtagna datablad med metoder och serviceleverantörer förväntas underlätta för svenska aktörer på flera sätt. Till exempel beskrivs vilka parametrar som är viktiga för grafen och med vilka metoder dessa kan karakteriseras samt vilka som kan erbjuda sådana tjänster i Sverige. Grunderna till ett nätverk för samarbete inom Sverige kring dessa frågor har lagts. Viktiga områden för ett svenskt standardiseringsarbete har identifierats och nästa steg för fortsatt arbete har tagits fram.

 

Abstract in English

The aims to gather properties, characterization methods and actors capable of performing these within Sweden have been fulfilled. The aim to suggest a way forward for standardization within Sweden has been fulfilled.

We expect that the excel sheets with methods and service to be useful for swedish developers and producers in many ways. For example, they describe importnat parameters for graphene and corresponding charaterisation methods, with organisations providing the service. The foundation for a collaborative network has been established and suggestions on future work has been made.

Utlysning:
Strategiska projekt 2016

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen, SP

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 150 000 kr

Projektets löptid: september 2016 - december 2016

Relaterade projekt:
Standardisering, en väg för grafen till marknaden
Svenskt hållbart grafen
Standardiseringscheckar grafen SMF 2020
Round Robin 2019
Round Robin karaktärisering

Relaterade styrkeområden: