Round Robin 2019

Det finns många varianter av grafen och leverantörer specificerar inte materialet på ett likvärdigt sätt. De senaste åren har därför tillgången på kvalitetssäkrat grafen visat sig vara en av de största utmaningarna för fortsatt utveckling av grafenområdet. Syftet med projektet var därför att utveckla och utvärdera karakteriseringsmetoder av grafen som kan fungera inom industrin. En enkel guide för hur fyra olika karakteriseringsmetoder kan användas har tagits fram.

De många olika typerna av grafen kan leda till olika egenskaper hos slutprodukten. Det är därför viktigt att karakterisera grafenet som används. Det här projektet har ökat förståelsen kring vilka karakteriseringsmetoder av grafen som är industriellt gångbara och vilka resultat dessa ger. Projektet har ökat kunskapen om grafenkarakterisering hos fler aktörer och med fler analysmetoder. Med fler kunniga analysleverantörer utspridda över Sverige ökar tillgängligheten till dessa viktiga analyser.

Svenska analysleverantörer kunde ansöka om att få bidrag för att analysera sex olika grafenmaterial med dynamisk ljusspridning (DLS), Raman, svepelektronmikroskopi (SEM) och termogravimetrisk analys (TGA). Tidigare projektledare för projekt inom SIO Grafen kunde påverka vilka grafenmaterial som undersöktes. Dessa material köptes in av SIO Grafens programkontor och omfördelades i anonyma behållare för att sedan distribueras till analysleverantörerna. De olika metoderna utvärderades med avseende på industriellt utnyttjande av grafen.

Abstract in English

Round Robin 2019

There are many variants of graphene and not all suppliers specify the material in an equivalent way. The availability of quality-assured graphene has therefore proven to be one of the biggest challenges for the continued development of the graphene area in recent years. The purpose of the project was therefore to develop and evaluate characterization methods of graphene that can work in industry. A simple guide for how four different characterization methods can be used has been developed.

The many different types of graphene can lead to different properties of the end product. It is therefore important to characterize the graphene used. This project has increased the understanding of which characterization methods of graphene are industrially viable and what results these give. The project has increased the knowledge about graphene characterization among more actors and with more analysis methods. With more knowledgeable analysis providers spread across Sweden, the availability of these important analyzes increases.

Swedish analysis suppliers could apply for a grant to analyze six different graphene materials with dynamic light scattering (DLS), Raman, scanning electron microscopy (SEM) and thermogravimetric analysis (TGA). Former project managers for projects within SIO Grafen were able to influence which graphene materials were investigated. These materials were purchased by SIO Grafen´s program office and redistributed in anonymous containers and then distributed to the analysis suppliers. The different methods were evaluated with respect to the industrial use of graphene.

Utlysning:
Strategiska projekt 2019

Projektpartners: Chalmers Industriteknik, KTH, RISE och Uppsala Synchrotronix

Projektledare: Johan Ek-Weis, Chalmers Industriteknik

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 600 000 kr

Projektets löptid: november 2019 - december 2020

Relaterade projekt:
Round Robin karaktärisering

Relaterade styrkeområden: