Informationsturné och patentlandskap 2015

Informationsturné 2015

SIO Grafens informationsturné syftade till att sprida kunskap om grafen och identifiera fler aktörer i Sverige som kan stärka sin egen affär med grafen och samtidigt stärka svenska värdekedjor inom olika grafenområden.

Turnén, där SIO Grafen besökte sju svenska städer under januari – februari 2014, medförde att SIO Grafen nåde en bredare målgrupp än tidigare. Vid möten presenterades materialet grafen, dess tillämpningar, samt information om programmet och vad vi vill uppnå. Vidare genomfördes diskussioner bland de deltagande företagen om deras frågor och utmaningar. Aktörerna fick en möjlighet att knyta kontakt med andra personer inom samma region, med liknande intresse.

Patentlandskap 2015

Patentlandskapsstudien syftade till att stödja svenska aktörer genom att ge dem en översiktlig bild av patentaktiviteter inom grafenområdet. Genom studien får de stöd att identifiera områden med framtida möjligheter till forsknings- och innovationsaktiviteter. 6047 st patent i sju utvalda områden analyserades.

55 % av patenten ägs av forskningsaktörer, Svenska aktörer äger 1 % av patenten. Även om Kina dominerar starkt med 45 % patentägande, så är hela 96% av dessa patent endast sökta i Kina.

 

 

Abstract in English

Roadshow 2015

The objectives of SIO Grafen's roadshow were to disseminate graphene knowledge, to identify Swedish organisations that could strenghten their business offer with grafen, and to strenghten Swedish graphene value chains.

The road show, visiting seven citys all over Sweden between January and February 2014, increased SIO Grafen's outreach to new organisations. The meetings included information about the program SIO Grafen, graphene as a material, and possible applications. Discussions to identify the challanges of participating companies were conducted, and the participants were given an oppertunity to increase there regional graphene network. . 

Patent landscape 2015

The study of existing graphene patens aimed at supporting Swedish graphene organisations by giving an overview of global patent situnation. This supports their identification of areas with large possibilities for research and innovation. 6047 patents in seven areas were analysed.

55 % of the patents were owned by research organisations. Swedish organisations owns 1 % of the patents. China dominates, owning 45 % of the patents. However, 96% of the patents were only applied for in China.

Utlysning:
Strategiska projekt 2014

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen tillsammans med ekosystem grafen

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 1 100 000 kr

Projektets löptid: oktober 2014 - februari 2015

Relaterade styrkeområden: