Industriella introduktionskurser 2D-material

Syfte och mål

Det finns många möjligheter att skapa bättre och helt nya produkter med grafen och andra 2D-material. Även om många nu har arbetat med materialen i Sverige så kan kännedomen om möjligheterna och kunskapen om materialen förbättras. Syftet med det här projektet är att ta fram industriella introduktionskurser om 2D-material för att underlätta för fler personer att lära sig och inspireras för att sedan kunna ta fram nya innovationer.

Förväntade effekter och resultat

Eftersom fler kommer få möjlighet att lära sig om 2D-material och deras potential förväntar vi oss att projektet på sikt kommer leda till att fler personer och organisationer engagerar sig i området och undersöker sina möjligheter till nya innovationer.

Planerat upplägg och genomförande

Flera korta kursmoduler inom olika områden kommer tas fram. Dessa kommer sedan vara tillgängliga online för intresserade parter att titta på när de vill.

Abstract in English

Industrial introduction courses 2D materials

Purpose and goal
There are many opportunities to create better and completely new products with graphene and other 2D materials. Although many people have now worked with the materials in Sweden, knowledge of the possibilities and knowledge of the materials themselves can be improved. The purpose of this project is to develop industrial introductory courses on 2D materials to make it easier for more people to learn and be inspired to then be able to develop new innovations.

Expected results and effects
As more people will have the opportunity to learn about 2D materials and their potential, we expect that the project in the long run will lead to more people and organizations getting involved in the area and exploring their opportunities for new innovations.

Planned approach and implementation
Several short course modules in different areas will be developed. These will then be available online for interested parties to watch at demand.

Utlysning:
Strategiska projekt 2022

Projektpartners: Chalmers Industriteknik med stöd av ytterligare parter från SIO Grafens ekosystem

Projektledare: Johan Ek Weis, Chalmers Industriteknik

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 700 000 kr

Projektets löptid: Juni 2022 - juni 2024

Relaterade styrkeområden: