Hållbart kolalternativ för grafenproduktion (GRowUP)

Tänk om vi kunde göra grafen utan att använda orört fossilbaserat kol från grafitgruvor?

Detta projekt adresserar utmaningen att få tillgång till icke-fossilbaserad råvara för grafenproduktion i en cirkulär ekonomi. Det är en undersökning av möjligheten att använda uttjänta elektriska fordons (EV) batterier som en alternativ kolkälla för grafentillverkning. Vi räknar med att de flesta, om inte alla, svenska grafenproducenter kommer att kunna ha tillgång till denna nya källa av hållbart kol när den elektriska fordonsrevolutionen verkligen är här. Om grafenprodukter av batterikol kan erbjuda samma kvalitet och egenskaper som produkter tillverkade av orörd grafit, blir det en stor vinst för både grafenindustri, batteritillverkning och återvinningstjänster.

Projektets slutmål är att minska klimatpåverkan genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan (används i EV -batterier). Med återvinning av kol, tillsammans med framtida biobaserade alternativ för att skapa grafen, kan gruvdrift av orörd fossilbaserad grafit minskas.

Projektverksamheten kommer att omfatta undersökningar av marknaden för uttjänta batterier, tillgängligt kol, nödvändig teknik, cirkulär design och kostnadsaspekter. Resultatet blir en ”Teknologisk hållbarhetsguide” för grafenproducenter. Informationen kommer också att spridas i en workshop, genom artiklar i branschtidningar och sociala medier.

Abstract in English

What if we could make graphene without using pristine fossil-based carbon from graphite mines?
This project addresses the challenge of accessing non-fossil based raw material for graphene production in a circular economy. It is an investigation into the possibility of using end-of-life electrical vehicles’ (EV) batteries as an alternative carbon source for graphene manufacturing. We anticipate that most, if not all, Swedish graphene producers would be able to access this new source of sustainable carbon once the electric vehicle revolution is truly here. If products made of battery carbon will have the same quality and characteristics as products manufactured from pristine graphite, there is a big win for both graphene manufacturing industry, battery manufacturing and recycling services.
The ultimate goal of the project is to reduce the impact on climate change by reusing carbon that is already in the value chain (used in EV batteries). With recycling of carbon, coupled with future biobased alternatives for creating graphene, mining for pristine fossil-based graphite could be reduced.

Utlysning:
Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

Projektpartners: Grafren, Chalmers, Chalmers Industriteknik

Projektledare: Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik

Bidrag: 285 000 kr

Projektets löptid: november 2021 – juni 2022

Relaterade styrkeområden: