Mot biobaserad cirkulär ekonomi för industriella applikationer: Grafenbaserat, elektromagnetiskt kompatibilitetsmaterial

Syfte och mål

Projektet syftar till att ersätta material som används för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet med ett mer miljövänligt och återvinningsbart alternativ. Den föreslagna metoden bygger på cirkulär ekonomi. Metoden som ska testas är att blanda grafen i en komposit, som sedan formsprutas. Denna komposit kan vara biobaserad. Dessutom kommer skärmande material, främst nickel och aluminium, att ersättas med grafen. 

Deltagare i projektet är tillverkare av grafen och slutanvändare som Atlas Copco Industrial Technique och Megger. 

Utvärdering av materialet kommer ske med avseende på både elektriska och mekaniska egenskaper. När det gäller utvärdering av elektriska egenskaper ska detta göras dels på testbitar där EMC Services och RISE IVF kommer utföra ett jämförande test mellan det producerade grafenbaserade materialet och en bra ledare, och dels på produktnivå där ett handtag för en elektriska verktyg kommer testas i en EMC-LAB. 

Abstract in English

Towards biobased circular economy for industrial applications: Graphene based electromagnetic compatibility material

The project aims to replace materials used to ensure electromagnetic compatibility towards a more environmentally friendly and recyclable alternative. The method proposed is based on circular economy. The method to be tested is to mix the graphene into a composite, which is then injection moulded. This composite could be bio-based. Furthermore, shielding materials, mainly nickel and aluminium, will be replaced with graphene.

Participants in the project are partly manufacturers of graphene and partly end users such as Atlas Copco Industrial Technique and Megger.

Evaluation of the material shall take place regarding both electrical and mechanical properties.

When it comes to evaluation of electrical properties, this shall be done partly on test pieces where EMC Services and RISE IVF shall perform a comparative test between the produced graphene-based material and a good conductor, and partly on product level where a handle for an electric tool shall be tested in an EMC -LAB.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Projektpartners: RISE, Atlas Copco, Biofibertech, EMC Services, Graphmatech, Megger, Meva Energi.

Projektledare: Hans Grönqvist, RISE

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 1 440 000 kr

Projektets löptid: mars 2021 – september 2022

Relaterade styrkeområden: