Roadmap for Graphene Science and Technology (Europe)

Läs rapporten här >>

Denna roadmap är framtagen inom Graphene Flagship och ger en översikt över huvudmålen och forskningsområdena, med utgångspunkt i vad man visste vid starten av detta ambitiösa projekt.

Tre stora verksamhetsområden belyses. Den första uppgiften är att identifiera nya material i flera skikt (lager), bedöma deras potential och utveckla pålitliga, reproducerbara och säkra medel för att producera dem i industriell skala. Identifiering av nya koncept som möjliggörs av 2d-material krävs också tillsammans med utveckling av komponentteknik. Det ultimata målet är att integrera komponenter och strukturer baserade på 2d-material i system som kan ge nya funktioner och tillämpningsområden.

Elva vetenskapliga och tekniska teman har identifieras i denna roadmap. Dessa är: grundläggande forskning, hälsa och miljö, produktion, elektroniska anordningar, spinntronik, fotonik och optoelektronik, sensorer, flexibel elektronik, energiomvandling och lagring, kompositmaterial och biomedicinska enheter. Roadmappen riktar sig till vart och ett av dessa områden i tur och ordning med tidslinjer.

This roadmap was developed within the framework of the Graphene Flagship and outlines the main targets and research areas as best understood at the start of this ambitious project. 

The roadmap highlights three broad areas of activity. The first task is to identify new layered materials, assess their potential, and develop reliable, reproducible and safe means of producing them on an industrial scale. Identification of new device concepts enabled by 2d materials is also called for, along with the development of component technologies. The ultimate goal is to integrate components and structures based on 2d materials into systems capable of providing new functionalities and application areas.

Eleven science and technology themes are identified in the roadmap. These are: fundamental science, health and environment, production, electronic devices, spintronics, photonics and optoelectronics, sensors, flexible electronics, energy conversion and storage, composite materials, and biomedical devices. The roadmap addresses each of these areas in turn, with timelines.