”Vit grafen” för cementbaserad färg


Resultat

Projektets mål var att utveckla en teknologi för en cementbaserad ytbeläggningsprodukt med stark vidhäftning för att skydda betongkonstruktioner mot kloridinträngning och eliminera oönskad missfärgning. Detta utfördes genom att tillsätta funktionaliserad bornitrid, hBN. 

Projektet har visat att hBN ger motsvarande eller bättre vidhäftning och motståndskraft mot kloridpenetration jämfört med tidigare studier med grafen. Färgen är dessutom helt vit. Syftet var också att tillsats av hBN skulle förbättra de tekniska egenskaperna med 50%, projektet nådde 30%. Behovet av en i grunden vit ytbehandlingsprodukt som skyddar mot kloridinträngning och som till karaktären i sig själv påminner om underlaget betong/puts är stor.

Detta projekt var en genomförbarhetsstudie som gick från TRL1 till TRL2/3 och som uppfyllde flera mål och antaganden men som också gav insikt och kunskap om metodförbättringar att testas i framtida projekt

Gruppen är kompetent med erforderliga resurser inom teknik och produktion och inom produktens tillämpning och marknad men saknar inför nästa steg en organisation med fullskalig verksamhet inom marknadsföring, försäljning och distribution. 

Abstract in English

“White graphene” for cement-based surface treatment applications

Results

The goal of the project was to develop a technology for a cement-based coating product with strong adhesion to protect concrete structures against chloride penetration and eliminate unwanted discoloration. This was done by adding functionalized boron nitride, hBN.

The project has shown that hBN provides equivalent or better adhesion and resistance to chloride penetration compared to previous studies with graphene. The color is also completely white. The aim was also that the addition of hBN would improve the technical properties by 50%, the project reached 30%. The need for a basically white surface treatment product that protects against chloride penetration and that in itself is reminiscent of the concrete / plaster substrate is great.

This project was a feasibility study that went from TRL1 to TRL2 / 3 and which met several goals and assumptions, but which also provided insight and knowledge about method improvements to be tested in future projects.

The group is competent with the necessary resources in technology and production and in the product's application and market, but lacks before the next step an organization with full-scale activities in marketing, sales and distribution.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Projektpartners: Lanark, Akademiska hus, Chalmers, RISE, SHT Smart High-Tech, Skanska

Projektledare: Lars Nilsson, Lanark

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 15 februari 2021 – 13 augusti 2021

Relaterade styrkeområden: