Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensorer

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att verifiera prestandan av att använda grafenbaserade textila trycksensorer i utvalda produkter inklusive sjukhusmadrasser, rullstolsdynor och olika möbler och relaterade tillbehör. Förmågan hos denna typ av produkter att erbjuda en gynnsam tryckfördelning är av stor betydelse, både ur ett komfort- och hälsoperspektiv, och genom att övervaka trycket mellan en användare och kontaktytan kan farliga och/eller obehagliga tryckförhållanden bli lättare att upptäcka och förhindra.

Resultat och förväntade effekter

Kvantifierade tester har utförts i labb och i simulerade användningsförhållanden för långsiktig noggrannhet och tillförlitlighet. Grafren AB har tagit fram olika sensordesign på olika textila substrat. RISE har mätt sensorn före och efter långtidstestet med medicintekniska producenterna av hälsovård medicinsk madrass, rullstol och möbeltillverkaren. Resultatet av projektet har underlättat ytterligare förståelse av potentialen att kommersialisera grafensensorn.

Upplägg och genomförande

Implementeringen av arbetspaketen var bra. Nära samarbete mellan partners har resulterat i god förståelse för potentialen med kommersialisering: som produktionsvolym, kostnad och mervärde för slutanvändarna och tidslinjen.

Externa länkar

Abstract in English

Evaluation of long-term properties of graphene-based textile pressure sensors

Purpose and goal
This project aimed to verify the performance of using graphene-based textile pressure sensors in selected products including hospital mattresses, wheelchair cushions and various furniture and related accessories. The ability of this type of product to offer a favourable pressure distribution is of great importance, both from a comfort and health perspective, and by monitoring the pressure between a user and the contact surface, dangerous and/or unpleasant pressure conditions can be more easily detected and prevented.

Expected results and effects
Quantified tests have been performed in the lab and in simulated usage conditions for long-term accuracy and reliability. Grafren AB has developed different sensor designs on different textile substrates. RISE has measured the sensor before and after the long-term test with the medical technology producers of healthcare medical mattress, wheelchair and the furniture manufacturer. The outcome of the project has facilitated further understanding of the potential to commercialize the graphene sensor.

Planned approach and implementation
The implementation of the work packages was good. Close cooperation between partners has resulted in a good understanding of the potential of commercialization: such as production volume, cost and added value for end users and the timeline.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: RISE, Grafren

Projektledare: Ting Yang Nilsson, RISE

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 1 100 000 kr

Projektets löptid: Februari 2022 - februari 2023

Relaterade projekt:
Flexibel grafentrycksensor för kompressionsterapi

Relaterade styrkeområden: