Verifiering av långtidsegenskaper hos grafenbaserade textiltrycksensorer

Sammanfattning 

Detta projekt syftar till att undersöka potentialen hos grafenbaserade textila trycksensorer i ett antal utvalda produkter inklusive sjukhusmadrasser, rullstolsdynor och olika möbler och relaterade tillbehör.

Förmågan hos dessa typer av produkter att erbjuda en gynnsam tryckfördelning är av stor betydelse, både ur ett komfort- och hälsoperspektiv. Genom att övervaka trycket mellan en användare och kontaktytan kan skadliga och/eller okomfortabla tryckförhållanden lättare upptäckas och förhindras (t.ex. genom att byta ut produkten till en mer lämplig eller initiera en positionsändring). Sådana funktioner ger därför stora potentiella fördelar, både för användaren (hälsa och komfort) och producenterna (konkurrensmässiga och därmed kommersiella fördelar).

Grafenbaserade sensorer erbjuder flera fördelar jämfört med alternativa sensormaterial inklusive stor designflexibilitet, kostnadseffektivitet och miljövänlighet. Innan sensorerna kan användas i verkliga tillämpningar måste dock deras egenskaper utvärderas ytterligare. I synnerhet måste noggrannhet och tillförlitlighet under lång tids användning kvantifieras i de avsedda tillämpningarna. Detta kommer att göras både i labbförhållanden och under verkliga användarförhållanden i de avsedda applikationsmiljöerna. En särskild projektuppgift är att hitta möjliga tillämpningar för olika nivåer av noggrannhet efter långvarig användning.

Konsortiet består av: grafensensortillverkare, ett elektronikkonsultföretag, ett testinstitut och partners med produktapplikationer. Efter ett framgångsrikt projekt är planen att fortsätta utvecklingen av verkliga applikationer med integrerade sensorer, i ett efterföljande projekt. 

Abstract in English

Verification of long-term properties of graphene-based textile pressure sensors

This project aims to verify the performances of using graphene based, textile pressure sensors in selected products including hospital mattresses, wheelchair cushions, and various furniture and related accessories.

The ability of these type of products to offer a favorable pressure distribution is of great importance, both from a comfort and a health perspective, and by monitoring the pressure between a user and the contact surface, hazardous and/or unpleasant pressure conditions can be more easily discovered and prevented (eg by exchanging the product to a more suitable one or initiating a position change). Hence, such functionalities give large potential benefits, both for the user (health and comfort) and the producers (competitive and thereby commercial benefits).

Graphene based sensors offers several advantages compared to alternative sensor materials including large design flexibility, cost effectivity and environmentally friendly. This project will verify the long-term accuracy and reliability which needs to be quantified in the intended applications in lab conditions and under real user conditions in the intended application environments.

The consortium consists of graphene sensor manufacturer Grafren, an electronics consultant company, a medical devices producer and a furniture producer. The outcome of the project will facilitate the commercialization of the graphene sensor with identified end-product producers.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: RISE IVF, Grafren

Projektledare: Ting Yang Nilsson, RISE

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 1 100 000 kr

Projektets löptid: Februari 2022 - februari 2023

Relaterade projekt:
Flexibel grafentrycksensor för kompressionsterapi

Relaterade styrkeområden: