Flexibel grafentrycksensor för kompressionsterapi

Resultat

Projektet har genererat resultat i form av:

1) En lista med medicinska och kliniska krav från konsultföretaget Tryck or treat AB,

2) Textilsensorer som tagits fram och förbättrats av Grafren AB, samt

3) Mätningar och bedömningar av RISE IVF AB som visar att textilsensorn har stor potential att mäta trycket under bandage/strumpor för kompressionsterapi på ett korrekt sätt, och att förhindra trycksår. Resultaten bidrar till att utforska och utveckla grafens kommersiella applikationspotential i bärbara medicintekniska produkter och att ytterligare komplettera konsortiet för vidare utvecklingsplaner.

I projektet har tre arbetspaket (enligt ovan) genomförts av projektpartnerana. Vi har bedömt att grafrentextilsensorn också har potential att tillverkas till låg kostnad, vara återanvändbar och återvinningsbar för en cirkulär ekonomi.

Projektet har uppnått de planerade målen. Vi verifierade att grafentextilsensorn inte bara var bra för kompressionsterapi utan också visade stor potential för att förhindra och bedöma risken för kompressionssår, något som kommer att gynna sårvården ännu mer än att bara ge en behandling. Baserat på dessa resultat har vi nått produktproducenter för steg 2-projektansökan för utveckling prototyper i kommersiella applikationspotential i bärbara medicintekniska produkter.

För att verifiera produktionsmöjligheterna för den riktade produkten har vi fler partners i olika länkar i värdekedjan för att gå med i steg 2-ansökan. I medicinska tillämpningar kan produktprototypen produceras inom 1-2 år eller längre, men för att passera den medicinska regleringen för kommersiell produktion eller patientanvändning bedömer vi att det kan dröja ytterligare 1 eller 2 år.

Abstract in English

The project has reached its planned goals. The results from the project are:
1) A list of medical and clinical requirements from the consulting company Tryck or treat AB,
2) Textile sensors have been developed and improved by Grafren AB and
3) RISE IVF AB has measured and assessed that the textile sensor has great potential for accurate measurement the pressure under bandages / socks for compression therapy, and to prevent pressure ulcers.

The results contribute to exploring and developing the graphene's commercial application potential in portable medical devices and to further complete the consortium for further development plans. In the project, three work packages have been implemented by the project partners.

We estimate that the graphene textile sensor also has the potential to be of low cost, reusable and recyclable for the circular economy. We verified that the graphene textile sensor was not only good for compression therapy but also showed great potential for preventing and assessing the risk of compression wounds. The potential to prevent the risk of compression wounds will benefit wound care even more than just providing treatment. Based on these results, we have reached product manufacturers for stage 2 project application for the development of prototypes in commercial application potential in portable medical devices.

To verify the production opportunities for the targeted product, we have more partners in different links in the value chain to join the step 2 application. In medical applications, the product prototype can be produced within 1 or 2 years, but to pass the medical regulation for commercial production or patient use can add 1 or 2 years or even longer.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: RISE, Grafren

Projektledare: Ting Yang Nilsson, RISE

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 14 juni – 15 november 2021

Relaterade styrkeområden: