Slagtåliga kompositmaterial (HIR-Comp)

Syfte och mål

Projektet HIR-Comp har studerat Grafren AB:s grafenbeläggnings inverkan på en glasfiberkomposits slagtålighet. Detta har studerats dels på plana kompositlaminat och för en hjälm. För att göra detta har även en provmetod och testobjekt för ett förenklat kupongtest framgångsrikt tagits fram. Mätningarna av egenskaperna kommer fortsätta efter projekttidens utgång för att säkerställa de nya egenskaperna.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade provmetoden bidrar till industrinytta och kan fortsättningsvis användas istället för att hela hjälmar ska testas. Materialprovningen har lidit av tillverkningsdefekter härledda till injiceringsprocessen, fortsatt provning kommer ske efter projektavslut.

Upplägg och genomförande

Provomfattningen med både plana paneler och hjälmformade prover har varit lyckad, de plana panelerna är relevanta för många industriella segment. Den mer specifika provningen av hjälmstrukturer har skapat ett mervärde i en fungerande provmetod samt relevant data till POC. Två studenter har genomfört ett gediget arbete på Linköpings universitet i en projektkurs med fallprov, karaktärisering och mätning.

➡️ Läs pressmeddelande om projektet här!

Abstract in English

High Impact Resistant Composites (HIR-Comp)

Purpose and goal
Project HIR-Comp has studied the effect of Grafren AB´s graphene coating on the impact resistance of a glass fiber composite. This has been studied partly on flat composite laminates and for a helmet structure. To do this, a sample method and test item for a simplified coupon test have also been successfully developed. The measurements of the properties will continue after the end of the project period to ensure the new properties.

Expected results and effects
The developed test method contributes to industrial benefit and can continue to be used instead of testing entire helmets. The material testing has suffered from manufacturing defects derived from the injection process, complementary testing will take place after the end of the project.

Planned approach and implementation
The trial scope with both flat panels and helmet-shaped samples has been successful, the flat panels are relevant to many industrial segments. The more specific testing of helmet structures has created added value in a functioning test method as well as relevant data for POC. Two students have completed solid work at Linköping University in a project course with case studies, characterization and measurement.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: RISE, Grafren, Linköpings universitet och POC Sports

Projektledare: Mats Bergwall, RISE

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 500 000 kr

Projektets löptid: Mars 2022 - februari 2023

Relaterade styrkeområden: