Slagtåliga kompositmaterial (HIR-Comp)

Sammanfattning

Skyddsutrustning för sport är ett område som är mycket känsligt för vikt och mekanisk prestanda hos de använda materialen. Även en liten förbättring av prestanda och viktreduktion kan vara avgörande, inte bara för bättre idrottsprestationer, utan också avgörande för idrottarnas säkerhet eller till och med överlevnad. För vintersport är hjälmen en grundläggande skyddsenhet som vanligtvis utsätts för planerad såväl som oväntad mekanisk påverkan.

I detta projekt kommer vi att studera lämpligheten för nya kompositmaterial med förbättrad slaghållfasthet / minskad vikt för användning i hjälmtillverkning. Detta kommer att realiseras via nanointegration av grafen i glasfibermaterialet: på grund av den innovativa metoden för grafenbeläggning där fibrerna i materialet beläggs med små kvantiteter grafen, har påvisats dessa kan absorbera och sprida slagkraftenergi. Ett antal prover kommer att förberedas och testas och resultaten kommer att utvärderas med avseende på deras kommersiella potential för sportapplikationer, men även med tanke på andra industrisegment, såsom transport, rymd och flyg.

Resultatet av detta projekt ämnar bli en tydlig plan för ytterligare FoU -projekt för vidare idéutveckling till en kommersiell produkt, med en klar inriktning mot ytterligare industrisegment och aktörer där lösningen kan introduceras inom en snar framtid.

Abstract in English

High Impact Resistant Composites (HIR-Comp)

The area of sport protection equipment is very sensitive to the weight and mechanical performance of the materials used. Even minimal improvement of the performance and weight reduction may be crucial not only for better sport achievement, but critical for safety or even survival of the athletes. For winter sports, helmet is a basic protection unit and is usually experiencing planned as well as unexpected mechanical impacts. In this project, we will validate the feasibility of new composite materials with improved Impact Resistance and reduced weight for use in helmets manufacturing. This will be realized via nanointegration of graphene on glass fibres: due to innovative method of graphene coating, the graphene flakes, introduced into the composite will absorb and dissipate the impact energy. Number of specimens will be prepared and tested and results will be evaluated in terms of their commercial potential for this or other segments of industry, such as mobility and aerospace. The outcome of this project will be a clear plan for further R&D project for further idea development into a commercial product, with the vision for necessary resources and the branches where the solution can be introduced in the near future.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: RISE, Grafren, Linköpings universitet och POC Sports

Projektledare: Mats Bergvall, RISE

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 500 000 kr

Projektets löptid: mars 2022 - februari 2023

Relaterade styrkeområden: