Laserassisterad tillverkning av en kateter med grafenbaserad antibakteriell yta

Sammanfattning 

Det övergripande målet är att utveckla en säker och effektiv grafenbaserad antibakteriell yta för användning på medicintekniska produkter med syfte att minska risken för enhetsrelaterade infektioner. Den antibakteriella egenskapen är baserad på den unika 2D-strukturen och starka hydrofoba egenskaperna hos grafen. Målet med detta projekt är att optimera processen och producera en kateterdemonstrator med antibakteriell yta och sedan bedöma den kommersiella potentialen för denna produkt. 

Testprover tas fram genom laserbearbetning vid Mittuniversitetet (MSU) i nära samarbete med Cobolt och deras antimikrobiella aktivitet optimeras i samarbete med Chalmers och Wellspect. Demonstratorkatetrar med optimerade grafenytor kommer att produceras och utvärderas avseende både teknisk- och kommersiell potential. 

Sjukvårdsrelaterade infektioner (HAI) är ett stort problem över hela världen och det tillför årligen cirka 7 miljarder euro i direkta kostnader för de europeiska sjukvårdssystemen. Majoriteten av HAI är förknippad med invasiva enheter som ventilatorer, centrala venkatetrar eller urinkatetrar, eftersom dessa enheter utgör en plattform för bakterier att kolonisera vilket leder till infektion och ökad risk för resistensutveckling. En effektiv, säker och prisvärd antibakteriell yta som kan appliceras på en kateter har således potentialen att ge ett betydande kommersiellt värde och bidra väsentligt till mål 3 i Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande.

Abstract in English

Laser-assisted manufacturing of a catheter with a graphene-based antibacterial surface

The objective is to develop a safe and effective graphene-based antibacterial surface to be used on medical devices with the purpose to reduce the risk of device-related infections. The antibacterial property is based on the unique 2D-structure and strong hydrophobic properties of graphene. The goal of this project is to optimize the process and produce a catheter demonstrator with antibacterial surface and assess the commercial potential for this product.

Test samples are produced by laser processing at Mid Sweden University (MSU) in close cooperation with Cobolt, and their antimicrobial activity are optimized in collaboration with Chalmers and Wellspect. Demonstrator catheters with optimized graphene surfaces will be produced and evaluated regarding both technical- and commercial potential.

Healthcare associated infections (HAI) is a major problem all over the world and it annually adds approximately €7 billion in direct costs to the European healthcare systems. The majority of HAI are associated with invasive devices such as ventilators, central venous catheters, or urinary catheters, because these devices constitute a platform for bacteria to colonize leading to infection and increased risk for resistance development. Thus, an efficient, safe, and affordable antibacterial surface that can be applied to a catheter has the potential to present a substantial commercial value and contribute substantially to goal 3 in Agenda 2030: Good health and well-being.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2023

Projektpartners: Wellspect AB, Mittuniversitetet, Chalmers Tekniska Högskola, Cobolt AB

Projektledare: Martin Lovmar, Wellspect AB

Projektform: Demonstratorprojekt

Bidrag: 3 000 000 kr

Projektets löptid: April 2024 - September 2026

Relaterade styrkeområden: