Gröna kontakter

Genom smart inblandning av grafen med silver- eller kopparpulver kan de tribologiska egenskaperna (slitstyrka, friktion, nötning, etc.) förbättras drastiskt och tillverkning kan ske med befintliga etablerade bearbetningstekniker. Vi strävar efter hållbara metall-grafenkompositmaterial med förbättrade elektriska, mekaniska och tribologiska egenskaper med applikationer så som unika gröna elektriska kontakter för spänningsregulatorer och brytare. Vi kommer att dra nytta av den svenska industrins ställning, i framkanten, inom elektrifiering av samhället och en hållbar omvandling av de industriella processerna.

I förberedelseprojektet syftar vi till att övervinna osäkerheten om det gröna tillvägagångssättet relaterat till (i) affärsrollerna hos nyckelpartnerna i värdekedjan, (ii) accelereringen av datagenerering, (iii) de viktigaste IP-områdena för grön innovation och (iv) de partner som behövs för ett komplett erbjudande av gröna metall-grafen-hybrid elektriska kontakter. Vi har identifierat silver- och kopparbaserade elektriska kontakter som en primär marknad på grund av de behoven av minskad ädelmetallförbrukning, samt baserat på de framgångsrika resultat som hittills uppnåtts inom detta område, och de etablerade strategiska partnerskap mellan GMT och stora aktörer inom området som gemensamt kan forma framtiden för hållbara högpresterande elektriska kontakter. Det händer nu, kraven på att använda gröna komponenter och material med ett minimalt koldioxidavtryck och mycket mindre kritiska råvaror i produkter ökar snabbt.

Abstract in English

Green Contacts

By smart incorporation of graphene with silver or copper, the tribological properties (wear resistance, friction, fretting, etc.) can be drastically improved, and manufacturing can be done by existing established processing techniques. We aim at fully sustainable metal-graphene composite materials with enhanced electrical, mechanical and tribological properties to be demonstrated as unique green electrical contacts for voltage regulators and circuit breakers devices. We will take advantage of the pole position of the Swedish industry in the electrification of the society and the sustainable transformation of industrial processes.

In the preparatory project, we aim at overcoming uncertainties of the green approach related to the (i) business roles of the key partners in the value chain, (ii) the acceleration of data generation, (iii) the key IP areas for green innovation, and (iv) the partners needed for a complete offering of green metal-graphene hybrid electrical contacts. We have identified silver and copper based electrical contacts as a primary market due to the urgent needs for reduced precious metals consumption, the successful results obtained in this area so far, and the established strategic partnerships between GMT and big players in the field that jointly can shape the future of sustainable high performing electrical contacts. It is happening now, the demands for using green components and materials with a minimum carbon footprint and much less critical raw materials in products are rapidly increasing.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Graphmatech

Projektledare: Mamoun Taher, Graphmatech

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 augusti 2021 – 15 december 2021

Relaterade styrkeområden: