Gröna kontakter

Syfte och mål

Värdekedjan kartlades och flera (nya)partners identifierades. Partners roller och hur/var Graphmatech (GMT) passar in i värdekedjan klargjordes. Vi fick en bra bild av vad alla aktörer/partners vill åstadkomma samt marknadens framtida behov. Behovet av industrirelevant data samt hur vi kunde lösa och dela framtida IP sågs som viktiga punkter, och strategier togs fram. Möjliga projektpartners tillfrågades och det framkom då tydligt att denna typ av DEMO-projekt inte var aktuellt för alla. Utan det bestämdes att istället kommer processerna fortsätta på andra sätt.

Resultat och förväntade effekter

Värdekedjan för Ag/Gr kompositer kartlades: (i) affärsroller för nyckelpartnerna; definierades och säkerställdes att alla partners hade samsyn (ii) ökad datagenerering; löses genom att alla bidrar enligt sin kompetens enl. industriella standarder (iii) IP-området; behovet av strategier i linje med varje partners kartlades (iv) partner för ett komplett utbud; flertalet olika intresseägare samt partners kartlades Detta har skapat en grund för GMT att kunna etablera partnerskap inom området och vi är nu i en mycket bättre position nu för att forma framtiden för dessa material.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades av GMT med existerande projekt och partners i åtanke. Efter dialog med dem, samt några nya partners kunde vi få en klarare bild av värdekedjan, förstå motiven samt lägga upp möjliga vägar framåt. Det framgick att inte alla hade samsyn om i vilken form fortsatta utveckling skulle bedrivas så vi beslutade att inte gå vidare i Vinnovafinansierad form. En slutsats av detta är att förberedelse projektet var nödvändigt för att komma fram till den insikten, och samtidigt gav den oss mycket bättre kontakter, flera möjliga partners och olika alternativa vägar framåt.

Abstract in English

Green Contacts

▪️ Purpose and goal
The value chain was mapped and several (new) partners were identified. Partner roles and how / where Graphmatech (GMT) fits into the value chain were clarified. We got a good picture of what all actors/ partners want to achieve and the market´s future needs. The need for industry relevant data and how we could solve and share future IP were seen as important points, and strategies were developed. Possible project partners were asked and it then became clear that this type of DEMO project was not relevant for everyone. Instead it was decided that the processes will continue in other ways.

▪️ Expected results and effects
The value chain for Ag/Gr composites was mapped: (i) business roles for partners; defined and ensured that all partners had samsyn (ii) increased data generation; is solved by everyone contributing according to their competence according to industry standards (iii) IP range; the need for strategies in line with each partner was mapped (iv) partners for a complete range; several different stakeholders and partners were mapped This has created a basis for GMT to be able to establish partnerships in the field and we are now in a much better position now to shape the future of these materials.

▪️ Planned approach and implementation
The project was initiated by GMT with existing partners in mind. After dialogue with them, as well as some new partners, we were able to get a clearer picture of the value chain, understand motives and set up possible ways forward. It was clear that not everyone agreed on the form in which further development would be conducted, so we decided not to proceed in Vinnova-financed form. One conclusion from this is that the preparation project was necessary to arrive at that insight, and at the same time it gave us much better contacts, several possible partners - and various alternative ways forward.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Graphmatech

Projektledare: Mamoun Taher, Graphmatech

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Augusti 2021 – december 2021

Relaterade styrkeområden: