Grafencellulosa-komposit för elektrodapplikationer (GCC)

Resultat 

Cellulosa är en av de ingående komponenterna i de grafenkomposit-elektroderna som tillverkas och demonstreras i de storskaliga försöken i det pågående testbäddprojektet finansierat av SIO Grafen. Grafen är elektrodens aktiva komponent och cellulosans roll är dels dispergeringsmedel för att grafenet ska hållas separerat, dels att ge torr- och våtstyrka. Cellulosan som använts är högladdad mikrofibrillär cellulosa (MFC) vilket fungerat bra på många sätt men ger utmaningar med bland annat avvattningen.  

Målet med denna förstudie var att utvärdera om nanokristallin cellulosa (CNC) kan fungera som bindemedel i grafenelektroder och om tillverkningsprocesserna kan göras mer kostnadseffektiva. Elektrodmaterialen tillverkades på labbskala och den elektrokemiska prestandan samt ett antal materialegenskaper utvärderades. Trots den låga torrhalten så gick det gick bra att bestryka och tillverka elektroderna på labb.     

Elektrokemiskt gav elektroderna med CNC likvärdigt bra resultat som referensen med MFC. Avvattningen gick betydligt snabbare vilket är en viktig fördel när det gäller kostnadsreduktion i samband med storskalig verksamhet. Elektroderna hade något sämre styrka än referensen men var tillräckligt hållbar för att kunna hanteras vilket är det viktiga.  

Resultaten i denna förstudie ger en indikation över hur CNC fungerar men fler mer ingående studier behöver göras för att optimera förhållandena.  

Vi uppfyllde målen med denna förstudie. Den utmaning som är kvar att lösa är framför allt den låga torrhalten vilket gör att den pålagda mängden aktivt material blir för litet.  

Vi har relevanta parter för att framställa elektroderna och har tillsammans med dessa ansökt om ett demonstrationsprojekt för att ta ett steg närmare färdig produkt.

Abstract in English

Graphene-cellulose composite for electrode applications (GCC)

Results

Cellulose is one of the components in the graphene composite electrodes that are manufactured and demonstrated in the large-scale trials of the ongoing test bed project funded by SIO Grafen. Graphene is the active component of the electrode, and the role of cellulose is partly as a dispersion agent to keep the graphene separated, and partly to provide dry and wet strength. The cellulose used is highly charged microfibrillar cellulose (MFC), which is good in many aspects but also provide some challenges, e.g. the dewatering.

The goal of this study was to evaluate whether nanocrystalline cellulose (CNC) can act as a binder in graphene electrodes and whether the manufacturing processes can be made more cost-effective. The electrodes were fabricated on a lab scale and the electrochemical performance as well as a number of material properties were evaluated. Despite the low dry content, coating and manufacturing the electrodes in the lab went well.

Electrochemically, the electrodes with CNC gave equally good results as the reference with MFC. Dewatering went significantly faster, which is an important advantage in terms of cost reduction in connection with large-scale operations. The electrodes had slightly lower strength than the reference but were durable enough to be handled which is important.

The results of this preliminary study gave an indication of how the CNC works, but more detailed studies need to be done to optimize the conditions.

We met the objectives of this feasibility study. The challenge that remains to be solved is above all the low solids content, which means that the amount of active material applied is too small.

We have relevant partners to produce the electrodes and together with them we have applied for a demonstration project to take a step closer to the final product.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: Mittuniversitetet, Holmen och RISE Processum

Projektledare: Christina Dahlström, Mittuniversitetet

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Relaterade styrkeområden: