Grafenbaserade sensorer för sårövervakning i realtid

Digitalisering är ett av de prioriterade områdena inom vården. Sårläkningsprogression bedöms ofta genom personbesök eller på en vårdinrättning. Fjärrövervakning av sårläkningsstatus kan komplettera läkare inom diagnostik samt få bekräftelse på framgångsrika terapier och interventioner på distans. Syftet med projektet är att utforska och identifiera relevanta biologiska och fysiologiska parametrar som kan tidigt upptäcka tecken på infektion. Målet är att utveckla en grafenbaserad sensor som mäter infektionskorrelerade parametrar.

Infektion är en av orsakerna till att sår går in i ett kroniskt tillstånd. Fjärrövervakning av sår ger läkaren möjlighet att hantera patienter mycket bättre och minskar antalet besök. Upptäckt av tecken på infektion kan leda till snabbare ingripande, minska den totala risken och läkningstiden för patienten och kräver mindre sjukvårdsresurser. Det kommer också att minska återinläggning på sjukhus genom att främja patientsäkerheten efter att ha skrivits ut från vårdinrättningen. Det förväntade resultatet är en grafenbaserad sensorprototyp som testats i labbförhållanden.

Projektet kommer att organiseras med ett operativt team och ett referensteam. Det operativa teamet kommer att utföra själva forskningsarbetet. Referensteamet är ämnesexperter inom relevanta områden och ansvarar för att stödja i vetenskapliga frågor, vara bollplank mot gränssnitt, klinisk relevans etc. Planering och genomförande av varje arbetspaket kommer att göras av verksamhetsteamet. Projektledaren ansvarar för att kommunicera framsteg och potentiella risker till styrgruppen.

Abstract in English

Digitalization is one of the prioritized areas within the health care community. Wound healing progression is often assessed through in person visits or in a health care facility. Remote monitoring of wound healing status can supplement clinicians in diagnostics as well as remotely get confirmation of successful therapies and interventions. The purpose with the project is to explore and identify relevant biological and physiological parameters that are able early detect signs of infection. The goal is to develop a graphene-based sensor measuring infection correlated parameters.

Infection is one of the reasons for wounds going into a chronic state. Remote monitoring of wounds gives the clinician ability to handle patients much better and cuts down on unnecessary visits. Detection of early signs of infection can lead to quicker intervention, reducing overall risk and healing time for the patient, and requiring less healthcare resources. It will also reduce hospital readmission rates by promoting patient safety after being discharged from the healthcare facility. The expected result is a graphene-based sensor prototype tested in lab conditions.

The project will be organized with an operational team and a reference team. The operational team will perform the actual research work. The reference team are subject matter experts in relevant areas and is responsible for supporting in scientific questions, being a sounding board towards interfacing areas, clinical relevance etc. The planning and execution of each work package will be done by the operational team. The project manager is responsible for communicating progress and potential risks to the steering committee.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar hösten 2022

Projektpartners: Chalmers och företag

Projektledare: Ivan Mijakovic, Chalmers

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 2 925 000 kr

Projektets löptid: April 2023 - mars 2026

Relaterade styrkeområden: