Grafen i hållbara limmer

Hållbarhet är ett allt viktigare konkurrens-kriterium för att byta till hållbara material. Många produkter använder olika typer av lim och strängare krav kring skadliga fossilbaserade lim driver utvecklingen av innovation mot biobaserade limmer. Genom att blanda grafen i lim kan limmets mekaniska egenskaper förbättras och produktiviteten ökas. Resultat från att blanda grafen med stärkelsebaserat lim har visat betydligt förbättrade mekaniska egenskaper och gjort det möjligt för produktionen av wellpapp att köras 45% snabbare och vid en lägre temperatur, vilket har minskat den totala energiförbrukningen. De positiva resultaten inkluderar:

– Limfogen stärks.

– Limmet torkar snabbare.

– Mindre lim behövs.

Resultaten har verifierats vid tillverkning i fabriker som tillverkar wellpapp. Detta förberedande projekt syftar till att utveckla nya stärkelse- och biobaserade limmer för fler applikationer i cellulosabaserade material och produkter. Detta kommer att uppnås i samarbete med flera företag som tillverkar och använder lim i sin produktion.

Projektet kommer att etablera ett starkt företagskonsortium som omfattar hela värdekedjan. Den kommer att definiera behov och inkludera en marknadsanalys och prioritera användningsområden för det kommande demonstrationsprojektet. Resultatet kommer att stärka den svenska industrins hållbarhetsprofil och konkurrenskraft och öka användningen av grafen i lim avsevärt.

Abstract in English

Sustainability is an increasingly important competitive criterion for switching to sustainable materials. Many products use different types of adhesives and stricter requirements when using harmful fossil-based adhesives drive the development of innovation towards bio-based adhesives. By mixing graphene in glue, the mechanical properties of the glue can be improved and the productivity can be increased. Results from mixing our graphene with starch-based glue have shown significantly improved mechanical properties and enabled the production of corrugated cardboard to be run 45% faster and at a lower temperature, which has reduced the overall energy consumption. The positive results include:
- The adhesive joint strengthens.
- The adhesive dries faster.
- Less adhesives needed.

The results have been verified in operational production in factories that manufacture corrugated board. This preparatory project aims to develop new starch and bio-based adhesives for more applications in cellulose-based materials and products. This will be achieved in collaboration with several companies that manufacture and use glue in their production.

The project will establish a strong corporate consortium that includes the entire value chain. It will define needs and include a market analysis and prioritize areas of use for the upcoming demonstration project. The result will strengthen the Swedish industry's sustainability profile and competitiveness and significantly increase the use of graphene in adhesives.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: 2D fab, Pro&Pro

Projektledare: Britta Andres, 2D fab

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Augusti – december 2021

Relaterade styrkeområden: