Grafen i hållbara limmer

Resultat 

Förberedelseprojektet har fördjupat kunskaperna om att använda grafen för att utveckla hållbara limmer som används för att limma förnyelsebara material av cellolusa. Genom projektet har ett starkt företagskonsortium som innefattar hela värdekedjan från råvara till slutprodukt etablerats. Det planerade demonstratorprojektet kommer att, med grafen, utveckla förnyelsebara limmer till tre demonstratorer i form av en förpackning av wellpapp, ett hållbart sugrör och träpaneler till möbler. 

Projektet har även analyserat marknadspotentialen för aktörerna i värdekedjan och slutsatsen är att det finns en stor marknadsmässig potential med att använda grafen i limmer för företagen för att minska kostnaderna genom effektivare produktion och förbättra produkterna genom förbättrade produktegenskaper. Analysen av värdekedjan har också visat på den mycket starka drivkraften att använda grafen för att öka hållbarhetsprofilen genom att kunna ersätta giftiga fossilbaserade limmer med förnyelsebara stärkelse och cellolusabaserade limmer, exempelvis för limning av träpaneler.  

Förberedelseprojektet uppfyllde de uppsatta målen. Projektet har uppnått det övergripande målet att utveckla värdekedjan, etablera ett starkt företagskonsortium och utveckla projektförslaget för demonstratorprojekt för grafen i hållbara limmer. Demonstratorprojektet har nu ett mycket starkt företagskonsortium bestående av IKEA, SCA, SLU, BIM-kemi, 2D fab, DS Smith och Tetrapak vilket skapar mycket goda förutsättningar för det planerade demonstratorprojektet.  

Den viktigaste insikten i projektet var förståelsen av hur viktigt hållbarhet är för företagen och de möjligheter som grafen har för att bidra till ökad hållbarhet och resurseffektivitet inom värdekedjan.  

Framtiden för grafen inom detta tillämpningsområde ser väldigt ljus ut. Med de resultat som vi har från att använda grafen i stärkelsebaserade limmer och de tester som är gjorda på andra cellulosabaserade limmer finns goda förutsättningar för företagen att kunna lansera flera nya produkter baserade på grafen inom två år.  

Förberedelseprojektet har säkerställt att vi har de partner och expertis som vi behöver för demonstratorprojektet. SLU tillsammans med deltagande företag har tillgång till nödvändig kompetens, ekonomiska resurser och utrustning som behövs för det fortsatta arbetet. Deltagande företag har också etablerade marknadskanaler och goda förutsättningar att lansera produkter med hållbara limmer med grafen för en global marknad. 

Abstract in English

Graphene in sustainable adhesives
Results

The feasibility project has deepened the knowledge of using graphene to develop sustainable adhesives used to glue renewable materials of cellulose. Through the project, a strong business consortium that includes the entire value chain from raw material to final product has been established. The planned demonstrator project will develop renewable graphene-based adhesives for demonstrators in form of a package of corrugated board, a sustainable straw and wood panels for furniture.

The project has also analyzed the market potential for the companies in the value chain and the conclusion is that there is a large market potential in using graphene in adhesives for companies to reduce costs through more efficient production and improve the products through improved product characteristics. The analysis of the value chain has also shown the very strong driving force to use graphene to increase the sustainability profile by replacing toxic fossil-based adhesives with renewable starches and cellulose-based adhesives, for example for gluing wood panels.

The feasibility project achieved the goals and objectives. The project has achieved the overall goal of developing the value chain, establishing a strong business consortium, and developing the project proposal for demonstrator projects for graphene in sustainable adhesives. The demonstrator project has a strong business consortium consisting of IKEA, SCA, SLU, BIM Kemi, 2D fab, DS Smith and Tetrapak, that creates very good conditions for development of the new products.

The most important insight was the understanding of how important sustainability is for companies and the opportunities that graphene implies to contribute to increased sustainability and resource efficiency within the value chain.

The future of graphene in sustainable adhesives is very bright. With the results we have from using graphene in starch-based adhesives and the tests done on other cellulose-based adhesives, there are good conditions for companies to be able to launch several new products based on graphene within two years.

The feasibility project has ensured that we have the partners and expertise we need for the demonstrator project. SLU, together with participating companies, has access to the necessary competence, financial resources and equipment needed for the continued work. Participating companies have well established market channels and good conditions to launch products with sustainable conditions with graphene for a global market.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: 2D fab, Pro&Pro

Projektledare: Britta Andres, 2D fab

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: augusti – december 2021

Relaterade styrkeområden: