GrafCoat: Grafenbaserad extrusionsbeläggning för kartong

Resultat

Grafen tillsattes till termoplastiskstärkelse (TPS) för att generera en termoplastisk biopolymer-grafen komposit med goda barriäregenskaper. Den långsiktiga målsättningen är ett material för extrusionsbeläggning av kartong till livsmedelsförpackningar.

Grafeninblandningen medförde stora förbättringar i materialets barriär mot vattenånga (uppemot 98 procent). Efter en del optimering erhölls även material med goda termoplastiska egenskaper, vilket möjliggjorde att de kunde värmepressas till tunna och homogena filmer. De initiala mätningarna av materialens barriäregenskaper är mycket lovande, men en mer komplett karaktärisering krävs.

Fokus i denna genomförbarhetsstudiehar varit på minskad permeans mot vattenånga (WVTR). Även karaktärisering av syrgasbarriär samt känslighet mot fukt behövs genomföras. Gällande materialens termoplastiska egenskaper blev dessa till slut goda och tunna homogena filmer kunde tas fram genom värmepressning. Detta visade sig vara svårare än trott och en hel del optimering av både materialframtagning och värmepressningsprotokollet krävdes. Men, slutgiltiga goda resultatet indikerar att extrusionbeläggning är möjligt. För beläggning behövs dock även god vidhäftning av filmerna på kartong. Detta hann inte utvärderades i denna projektfas. Sålunda kommer extrudering och vidhäftning vara av största fokus i den redan beviljade nästa fas av projektet.

En fascinerande insikt i projektet var att även en mycket liten grafentillsats (1 procent) kunde ge en så stor förbättring i barriäregenskaper (94 procent). Detta lovar gott inför fortsatt utvecklande av konceptet.

Vi har nu fått ett fortsättningsprojekt och efter det är konceptet förhoppningsvis redo att utvärderas i pilot-skala. Vid positivt utfall kan konceptet vidareutvecklas och vara redo för introduktion på marknaden inom uppskattningsvis 3 till 5 år. För relevant vidareutveckling mot industrialisering behövs konsortiet kompletteras med en storskalig leverantör av termoplastiskstärkelse, en konverterare samt en behovsägare.

Abstract in English

GrafCoat: Graphenebased extrusion coating for paperboard
Results

Graphene have been mixed with thermoplastic starch (TPS) to obtain biopolymer-graphene composites with improved barrier properties. The long-term goal is to develop a biobased barrier material with low environmental impact, suitable for extrusion coating of paperboard for food packages.

The graphene addition substantially improved the barrier properties, reducing the water vapor transmission rate (WVTR) with up to 98%. The obtained barrier is comparable to fossil-based alternative as polypropylene (PP) and polyethylene terephthalate (PET).

Initially the thermoplastic properties of the material were to brittle, but after optimizing the mixing of the components this problem was solved. The final materials softened substantially at elevated temperature and were possible to be hot-pressed into thin films, after some optimization of the pressing protocol. Solving the brittleness and finding the right protocol took longer than original planned. The detailed characterization of the films as well as their adhesion to paperboard were thereby postponed to the next phase, which has already been granted.

That the barrier properties were enhanced that much with only a small addition of graphene was better than expected. Even at 1% graphene addition the WVTR was lowered by 94%.

In the next phase of the project the properties of the films will be characterized in more depth. More barrier measurements at different conditions as well as mechanical properties of the barrier films will be conducted. Also, materials will be optimized for extrusion coating by evaluating the rheological properties and the adhesion of films to paperboard.

The aim is to have the concept ready for pilot-coating trials after the next phase. If successful pilot-coating trials, the concept would need an estimate of 3–5 more years of development before commercialization. For relevant industrial development of the concept a supplier of thermoplastic starch is needed. It would also be good to include a packaging converter and an end-user.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: RISE, 2D fab, Holmen Iggesund Paperboard

Projektledare: Andreas Fall, RISE

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: juni – maj 2022

Relaterade projekt:
GrafCoat 2: Grafenbaserad extrusionsbeläggning för kartong

Relaterade styrkeområden: