Förberedelseprojekt inför GAIA – Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Resultat 

Projektet syftade till att göra en förstudie som underlag för en ansökan till Vinnova om att bygga en demonstratoranläggning för grafeninnehållande elektrodeponeringsprocesser, baserat på två pågående utvecklingsprojekt. Provexa Technology tog i detta arbete hjälp av RISE-IVF och Chalmers Industriteknik. Utmaningar och behov av kompetensförstärkning identifierades, vilket utmynnade i åtta arbetspaket i ansökan, inkluderande sex olika projektparter, samt en stark referensgrupp av potentiella kunder.

Projektets huvudmål var att skaffa underlag för att skriva en väl underbyggd ansökan för ett demonstratorprojekt i Vinnovas decemberutlysning 2021 inom SIO grafen, vilket lyckades.

En viktig insikt under projektet var att grafeninnehållande ytbeläggningar skulle kunna användas för elektromagnetisk skärmning för att skydda människor och elektronik från elektromagnetisk strålning.

Genom det beviljade demonstrationsprojektet kommer Provexa Technology bygga upp en flexibel pilotanläggning för att möta de utmaningar uppskalning medför och snabbt komma i gång med mindre kommersiell produktion. Anläggningen beräknas vara i drift 2025.

➡️ Läs pressmeddelandet om projektet här!

Abstract in English

Preparation project before GAIA - Graphene application in industrial setting

Results

The project objective was to conduct a feasibility study as a basis for an application to Vinnova to build a demonstrator facility for graphene-containing electrodeposition processes, based on two ongoing development projects. In this work, Provexa Technology enlisted the help of RISE-IVF and Chalmers Industriteknik. Challenges and the need for certain expertise were identified, which resulted in eight work packages in the application, including six different project partners, as well as a strong reference group of potential customers.

The main goal of the project was to obtain documentation for writing a well-substantiated application for a demonstrator project in Vinnova's SIO Grafen call (December 2021), which was succeessful.

An important insight during the project was that graphene-containing coatings could be used for electromagnetic shielding to protect people and electronics from electromagnetic radiation.

Through the approved demonstration project, Provexa Technology will build a flexible pilot plant to meet the challenges of scaling up and get going with a small-scale commercial production. The pilot plant is expected to be operational in 2025.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Provexa Technology, Chalmers Industriteknik, Provexa AB, RISE

Projektledare: Anders Skalsky, Provexa Technology

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Augusti – december 2021

Relaterade projekt:
GAIA – Grafenapplikation i industriell anläggning

Relaterade styrkeområden: