Förberedelseprojekt inför GAIA – Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Provexa Technology har flera projekt där grafenderivat inkorporeras i en metall eller polymer i en ytbehandling för att uppnå förbättrade egenskaper rörande elektrisk ledningsförmåga, korrosionsskydd eller mekaniska egenskaper. Genom demonstrationsprojektet vill Provexa Technology bygga upp en flexibel anläggning för att bygga en pilotanläggning för att möta de utmaningar större drift medför och snabbt komma i gång med mindre kommersiell produktion.

Förberedelseprojektet ger möjlighet att komponera en projektgrupp som kommer att inkludera hela värdekedjan från kemi och grafenleverantör till slutkund och konsument. Mindre förstudier genomförs med projektpartners för att identifiera nödvändiga avgränsningar och fokusera där marknaden och miljönyttan är störst. Potentialen hos de tilltänkta applikationerna för vilka demonstrationsanläggningen skall producera grafeninnehållande ytbeläggningar är mycket stor. En efterfrågan på bättre lösningar för ledande korrosionsskydd finns redan bland våra kunder i t.ex. fordons- och batteribranschen. Elektrifieringstrenden kommer leda till att denna efterfrågan tilltar ytterligare. Intresset för kromersättaren Venus är också stor av miljö- och imageskäl.

Förberedelseprojektet kommer innehålla fyra mindre arbetspaket: Scouting och rekrytering till projektgrupp; Marknads- och konsumentorienterad behovsanalys; Identifiering av tekniska utmaningar med uppskalning och industriell drift och demonstrator projektansökning.

Abstract in English

Provexa Technology has several projects where graphene derivates are incorporated in a metal or polymer surface treatments to achieve improved electrical conductivity, corrosion resistance or mechanical properties. Through the demonstration project, Provexa Technology wants to build a flexible pilot plant to to address the challenges of industrial operation with graphene and eventually get started with some commercial production.

The preparation project provides an opportunity to compose a project group that will include the entire value chain from chemistry and graphene supplier to end customer and consumer. Smaller feasibility studies are carried out with project partners to identify necessary boundaries and to focus where the market and environmental benefits are the greatest. The potential of the intended applications, for which the demonstration plant will produce graphene-containing coatings, is very large. A demand for better solutions for conducting corrosion protection already exists among our customers in e.g. automotive and battery industry. The electrification trend in the society will lead to a further increase in this demand. The interest in the chrome replacement coating Venus is also great for both environmental and company image reasons.

The preparation project will include four smaller work packages: Scouting and recruitment to the project group; Analysis of market and consumer oriented needs; Identification of technical challenges with upscaling and industrial operation; and demonstrator project application.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Provexa Technology, Chalmers Industriteknik, Provexa AB, RISE

Projektledare: Anders Skalsky, Provexa Technology

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 9 augusti – 15 december 2021

Relaterade styrkeområden: