GAIA – Grafenapplikation i industriell anläggning

Sammanfattning 

Tänk om det fanns möjlighet att enkelt kunna visa industrin vad ytbehandling med tillsatt grafen kan göra för deras produkt? Tänk om det gick att göra realistiska körningar i liten skala? Med en flexibel pilotanläggning för elektrolytisk ytbeläggning skulle nya tillämpningar enkelt kunna visas och prövas. Inget förklarar en process eller produkts förträfflighet bättre än en bra demonstrator.  

Syftet med projektet är att bygga och driftsätta en flexibel pilotanläggning med möjlighet till produktion i mindre skala av någon eller några av de grafenbaserade processer Provexa Technology för närvarande utvecklar. Däri ingår att överbrygga de utmaningar som finns vid uppskalning, kontinuerlig drift och underhåll av en kemisk process. Det skulle också ge förutsättningarna för engagerad utvärdering och dialog med potentiella kunder, vilket ger underlag till en affärsmodell för ytterligare uppskalning. 

Tillsats av grafen i ytbehandlingar baserade på metall eller polymer utförs för att uppnå förbättrade egenskaper rörande elektrisk ledningsförmåga, korrosionsskydd eller mekaniska egenskaper. Efterfrågan på bättre lösningar för ledande korrosionsskydd finns redan i t.ex. fordons- och batteribranschen. Elektrifieringstrenden kommer leda till att denna efterfrågan tilltar ytterligare.  

I projektet ingår två forskningsdelar; utveckling av metoder för att kunna mäta grafenhalt i produktionsbad, och funktionalisering av grafen för specifika tillämpningar. Konstruerandet av pilotanläggningen innefattar projektering, installation och affärsutveckling. Produkt- och processverifiering är andra aktiviteter, samt kommunikation av projektets framåtskridande till grafenaktörer och adekvat industri.  

➡️ Läs pressmeddelandet om projektet här!

Abstract in English

GAIA - Graphene application in industrial setting

What if there was an opportunity to easily show the industry what surface treatment with added graphene can do for their product? What if it was possible to make realistic runs on a small scale? With a flexible pilot plant for electrolytic coating, new applications could easily be shown and tested. Nothing explains the benefit of a process or product better than a good demonstrator.

The purpose of the project is to build and commission a flexible pilot plant with the possibility of small-scale production of one or more of the graphene-based processes Provexa Technology is currently developing. This includes bridging the challenges of upscaling, continuous operation and maintenance of a chemical process. It would also provide the conditions for engaged evaluation and dialogue with potential customers, which provides a basis for a business model for further upscaling.

Addition of graphene in surface treatments based on metal or polymer is carried out to achieve improved properties regarding electrical conductivity, corrosion protection or mechanical properties. The demand for better solutions for conductive corrosion protection already exists in e.g. automotive and battery industry. The electrification trend will lead to a further increase in this demand.

The project includes two parts of research; development of methods for measuring graphene content in production baths, and functionalization of graphene for specific applications. The design of the pilot plant includes design, installation and business development. Product and process verification are other activities, as well as communication of the project's progress to graphene actors and adequate industry

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: Chalmers Industriteknik, Chalmers Tekniska Högskola, LayerOne, Provexa Technology, Provexa Ytbehandling, RISE IVF

Projektledare: Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik

Projektform: Demonstratorprojekt

Bidrag: 6 000 000 kr

Projektets löptid: Mars 2022 - mars 2025

Relaterade projekt:
Förberedelseprojekt inför GAIA – Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Relaterade styrkeområden: