Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

Syfte och mål

Målen för projektet har uppfyllts. En förstudie har genomförts där pulver i 316L belagt med grafen har testats i två olika additiva metoder PBF-E och PBF-L. Båda metoderna är lovande för den här typen av modifierat pulver och projektet har levererat en omvärldsanalys inom området additiv tillverkning i metall och grafen. En ansökan för en patentlandskapsanalys har tagits fram och ett nytt konsortium har utvecklats och en ny ansökan till SIO Grafen har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter på kort sikt:

 • Nya finansieringsmöjligheter
 • Patentlandskapsanalys
 • Nya affärer för företagen
 • Nya industriella forskningsprojekt
 • Vetenskapliga artiklar

På längre sikt:

 • Ökad konkurrenskraft för svensk industri
 • Stärkt kompetens inom additiv tillverkning och grafen i Sverige
 • Öka användning av additiv tillverkning och grafen i Sverige
 • Utökade och breddade affärsmöjligheter
 • Material med förbättrade mekaniska och tribologiska egenskaper
 • Minskad vikt för vissa applikationer/produkter
 • Tillgängliggöra nya pulver för additiv tillverkning

Upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i 6 olika arbetspaket och projektet har genomförts utan större incidenter. En utmaning har varit att projektet har löpt över sommaren vilket har reducerat den faktiska tiden (6 månader). Covid har även inneburit att alla projektmöten har genomförts digitalt men i slutänden har aktiviteterna i projektet genomförts och alla resultat har levererats.

Abstract in English

Improved properties of additively manufactured metals by adding graphene

◾️Purpose and goal
Main aims were totally fulfilled. A feasibility study for the manufacturing of 316L powders coated with graphene was carried out, and cubes were sucessfully manufactured by PBF-E and PBF-L technologies, and preliminary evaluation show promising results. The project also provided the partners with a SOTA report compiling the main publications regarding the use of graphene in metal AM. An application to request a specialized patent search was submitted at MIUN. Finally, a new consortium for a project continuation was configurated, and a new continuation project proposal submitted.

◾️Expected results and effects
The expected effects are:
Medium term
-New funding opportunities
-Patent search report
-New revenue streams for companies
-New industrial research projects
-Scientific publications
Long term
-Increased competitiveness for Swedish companies
-Strengthen AM and graphene competence in Sweden
-Increased use of AM and graphene in Sweden
-Widening and diversifying of companies commercial portfolio
-Materials with improved mechanical and tribological properties
-Reduction in weight in some applications
-New powders available for PBF additive manufacturing

◾️Planned approach and implementation
The project was structured in 6 work packages, and the implementation was carried out without inconveniences. There were two major challenges. 1. Summer break was in the middle of the Project; and that was a challenge in addition to the short duration for the project (6 months), and 2. The Covid situation, and the impact of that in the different actors of the project. Virtual meetings replaced physical ones, and the rest of activities were unaffected. All results from the different WPs were delivered.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Projektpartners: Mittuniversitetet, Amexci, Carpenter Powder Products, GE Additive-Arcam EBM, Graphmatech och Luleå tekniska universitet

Projektledare: Carlos Botero, Mittuniversitetet

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Maj 2020 - november 2020

Relaterade projekt:
Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen – fortsättning

Relaterade styrkeområden: