Fiberoptik med grafen

Nanokompositer med grafen och andra 2D-material i polymerer har, när de används som ytbeläggningsmaterial, visat sig kunna ge exceptionella mekaniska, elektriska och termiska egenskaper. Hög elektrisk och termisk ledningsförmåga och förbättrad mekanisk prestanda är två egenskaper som potentiellt kan vara relevanta när de används på optiska fibrer.

I detta projekt kommer vi applicera nanokomposit-beläggningar på optisk fiber, undersöka hur beläggningens egenskaper kan möjliggöra nya sensorkoncept eller förbättrad prestanda i några valda användningsområden, samt bedöma den kommersiella potentialen för de identifierade tillämpningarna.

Ett lyckat projekt skulle lägga grunden till nya, innovativa produkter inom fotonik, möjliggjorda av grafen eller andra 2D-material. Kanske ännu viktigare är att projektet indirekt kommer att möjliggöra nya lösningar inom industrin när fibersensorer kan användas i ett bredare spektrum av applikationer. Båda dessa möjliga resultat bidrar till att stärka effekten av det svenska grafen-ekosystemet.

Abstract in English

Fiber optics with graphene

Graphene and other 2D materials with their exceptional mechanical, electrical, and thermal properties, have been shown to provide unique performance when combined with polymers into nanocomposites. Higher electrical and thermal conductivity and enhanced mechanical performance are two properties that could potentially be relevant when used on optical fibers for optical fiber sensor applications.
In this project, we investigate the feasibility to apply nanocomposites on optical fiber, investigate the potential use cases for the enhanced coating properties, and assess commercial potential for the identified applications.
The project, if successful, would bring an innovative graphene-enabled product to market, strengthening the impact of the Swedish graphene ecosystem. Perhaps more importantly, the project will indirectly enable new solutions in industry when fiber sensors can be used in a wider range of applications.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: RISE, Fibercore och Höganäs

Projektledare: Åsa Claesson, RISE

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: februari - oktober 2022

Relaterade styrkeområden: