Grafenförbättrad vattenrening

Syfte och mål

I denna genomförbarhetsstudie ska projektet utforska möjligheten att använda grafenbeläggningar med kontrollerad flakorientering, för att förbättra prestanda och livslängd hos flera nyckelmembran för den nuvarande vattenreningstekniken.

Membranbaserad vattenrening är en effektiv lösning för att ta itu med problemen som orsakas av vattenbrist, en av de största problemen i det moderna samhället, och som har lett till en enorm global marknad. De framtida marknadsfördelarna måste förlita sig på högpresterande och kostnadseffektiva membrantekniker.

Grafenbeläggningar med välinriktade flingor har stor potential att ta itu med kritiska utmaningar i nuvarande membrantekniker, såsom lågt motstånd mot biofouling  (biobeväxning) och kemisk nedsmutsning, för att förbättra membranens prestanda och livslängd, etablera olika fördelar på marknaden och väsentligen ta itu med konsekvensen av vattenbrist för att minska sjukdomsutbredningen, förbättra människors livskvalitet och spara mer pengar och energi för att hantera de relaterade frågorna.

Projektet kommer att genomföras av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sta Marie Water AB. KTH kommer att använda olika grafenbläck för att skriva ut grafenfilmer med olika flakorientering på membranet som tas fram av Sta Marie Water. Sta Marie Water kommer att karakterisera biofyllnadsmotståndet och kemisk stabilitet hos de grafenförstärkta membranerna för att verifiera idén.

Abstract in English

Graphene improved water treatment

In this feasibility study, the project will explore the possibility of using graphene coatings with controlled flake orientation, to improve the performance and longevity of multiple key membranes for current water purification technology. Membrane-based water purification is an effective solution to address the problems caused by water scarcity, one of the major problems of modern society, and which has led to a huge global market. The future market benefits must rely on high performance and cost-effective membrane technologies. Graphene coatings with well-oriented flakes have great potential to address critical challenges in current membrane techniques, such as low resistance to biofouling (biofouling) and chemical fouling, to improve membrane performance and longevity, establish various market benefits and substantially address the consequences of water shortage to reduce disease spread, improve people's quality of life and save more money and energy to handle the related issues.

The project will be carried out by the Royal Institute of Technology (KTH) and Sta Marie Water AB. KTH will use different graphene inks to print graphene films with different flake orientation on the membrane produced by Sta Marie Water. Sta Marie Water will characterise the biofill resistance and chemical stability of the graphene-reinforced membranes to verify the idea.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: KTH och Sta Marie Water

Projektledare: Jiantong Li

E-mail: jiantong@kth.se

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: