Projektavtalsmall

För projekt där mer än en organisation samarbetar finns det ett krav från Vinnova att parterna i konsortiet ingår ett Projektavtal.

Avtalet klargör vad som gäller och hjälper er att identifiera och reda ut olika uppfattningar och förväntningar innan projektet börjar. Avtalet har ett stort bevisvärde och utgör även en handling att gå tillbaka till om någon glömmer bort eller vill ändra det ni kommit överens om. I samarbeten där resultat som t.ex. uppfinningar kommer fram, förutsätts i princip ett skriftligt avtal eftersom det är många frågor som behöver tänkas igenom och regleras. Att vara utan avtal i sådana samarbeten är olämpligt och de flesta företag skulle inte genomföra ett sådant projekt utan avtal. Saknas uttrycklig reglering är det en stor risk att ni efter genomfört projekt inte kan använda resultaten på det sätt ni tänkt er.

Mall för projektavtal

SIO Grafen har tagit fram en mall för Projektavtal som kan användas:

Länk till Projektavtal

Link to Project Agreement Template