Värmereducerande textil HeatReTex

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien kommer att genomföras av SAAB Barracuda och Swerea IVF. Studien syftar till att ge beslutsunderlag för ett fortsatt större projekt inom SIO Grafen samt att bygga ett konsortium av aktörer, men även att identifiera materialets egenskaper och svårigheter, begränsningar gällande processbarhet och hur dessa kan lösas.

Projektet ska undersöka hur en textils termiska ledningsförmåga förändras då 2D-fyllmedel tillsätts till materialet som används för fibertillverkning. Ett lyckat resultat kommer ligga till grund för förbättrad prestanda i befintliga produkter, men även nya produkter kommer att kunna utvecklas. Med aktiva funktioner integrerat i de tekniska fibrerna, ökar värdet av fibrerna samt reducerar miljöpåverkan, vilket är viktiga områden för att säkra en utveckling för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk textilindustri.

Genomförandet sker genom en litteraturstudie och praktiska försök i form av kompoundering, fibertillverkning, textiltillverkning samt provning och utvärdering av fiber och textilens egenskaper.

Abstract in english

Heat-reducing textile HeatReTex
The feasibility study will be conducted by SAAB Barracuda and Swerea IVF. The study aims to provide a basis for a further major SIO Grafen project and to build a consortium of actors, but also to identify the material's characteristics and difficulties, limitations on processability and how these can be solved.

The idea of ​​the project is to investigate how a textile thermal conductivity changes when 2D filler is added to the material used for fiber manufacturing. A successful result will be the basis for improved performance in existing products, but new products will also be developed. Active functions integrated into the technical fibers increase the value of the fibers as well as reduce environmental impact, which are important areas for securing a development to maintain a Swedish competitive textile industry. The implementation will be through literature studies and practical experiments in the form of compounding, fiberglass production, textile production and testing and evaluation of fiber and textile properties.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: SAAB Barracuda och Swerea IVF

Projektledare: SAAB Barracuda

E-mail: anders.x.henningsson@saabgroup.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 15 maj - 15 nov. 2018

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: