Ultralätta, mjuka grafen-textilvärmare som andas (Grapheat)

Resultat 

Detta projekt var en förberedande aktivitet för vårt framtida demonstratorprojekt, med målet att sammanföra det framtida konsortiet som representerar de separata länkarna i värdekedjan för tillverkning och kommersialisering av grafentextilvärmare. 

I detta projekt har vi tillsammans med partners identifierat och formulerat värdeförslaget för vår uppfinning – grafenbelagda textilier. Baserat på värdeerbjudandet har vi undersökt marknaden och identifierat de mest lovande segmenten, där vår grafentextilvärmare kan bidra mest.

Inom varje potentiellt segment har vi identifierat de aktörer som kan vara mest intresserade av att använda vår teknologi och implementering av grafentyg i framtida produkter. Vi har sedan kommunicerat med dessa potentiella kunder och klargjort de problem, förväntningar och befintliga utmaningar som de ser för en potentiell kommersialisering av vår grafentextilvärmare. Baserat på denna information har vi valt ut flera aktörer från olika segment, som potentiellt skulle vara mest intresserade av den vidare gemensamma produktutvecklingen inramad som demonstrationsprojekt och bjudit in dem till konsortiet. Därmed uppfylldes det första målet om att få partnerna till konsortiet.

Vi har också kopplat oss till företagen som skulle kunna tillhandahålla den kompletterande (ibland konkurrerande) expertis som krävs för fullskaligt ett demonstrationsprojekt. Slutligen har vi ansökt med partnerna om det fullskaliga demonstrationsprojektet, med syfte att demonstrera tre olika produkter inom sport- och utomhussegmentet. 

Den viktiga fråga vi har identifierat för alla potentiella tillämpningar av uppvärmning av grafentyg är att strömkällan alltid är en fråga för erforderlig prestanda, kapacitet och drifttid. Vikten av strömkällor och batteri är extremt viktig, liksom att den allmänna elektrodens integrationsdesign är avgörande för att uppnå framgångsrik acceptans av den potentiella produkten hos slutanvändaren. Vi jobbar vidare och förväntar oss att de första produkterna, som har högsta MRL och TRL, når marknaden redan 2022 eller under början av 2023.

Frågorna om certifiering och säkerhet kommer att bli mycket viktiga för massproduktion och användning av produkterna på en global skala. Att lösa dessa frågor kommer att kräva nytt partnerskap och ny expertis som vi kommer att skaffa oss inom kort.  

Abstract in English

Ultralight, Soft and Breathable Graphene Textile Heaters (Grapheat)

This project was a preparatory activity for the future Demonstrator project, with the goal of bringing together the future consortium representing the separate links in the value chain of manufacturing and commercializing graphene textile heaters.

In this project we, together with the partners, have identified and formulated the value proposition of our invention – graphene coated textiles. Based on the value proposition we have investigated the market and identified the most promising segments, where our electrically heating fabric can make most impact. Within every most potential segment we have identified actors, which could be the most interested in employment of our technology and implementation of graphene fabric into the future products. We have communicated with these potential customers and clarified the issues, expectations and existing challenges as they see for potential graphene fabric commercialization. Based on this information, we have selected several actors from different segments, which would be the potentially most interested in the further common product development framed as Demonstration project and invited them to the consortium. Thus, the first aim of gathering the partners for the consortium was fulfilled.

Secondly, we have connected with the companies, which could provide the complementary (sometimes competing) expertise, necessary for full scale Demonstration project. Finally, we have applied with the partners for the full-scale Demonstration project, with the aim of demonstrating three different products in the sports and outdoor segments.

The important issue which we have identified for any potential application of heating graphene fabric, is that the power source is always an issue for required performance, capacity and duration of operation. The weight of power sources is extremely important, as well as general electrodes integration design which is vital for a successful acceptance of the potential product by the end user. Nevertheless, we are working forward and expect the first products, having the highest MRL and TRL, reaching the market already in 2022 or early 2023. The questions of certification and safety will become very important for mass production and use of the products on a global scale. Solving of these issues will require new partnerships and new expertise, which we will acquire soon.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Grafren, Coxa Carry, Interactive Wear

Projektledare: Erik Khranovskyy, Grafren

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 271 500 kr

Projektets löptid: 1 augusti – 1 december 2021

Relaterade styrkeområden: