Ultralätta, mjuka grafen-textilvärmare som andas (Grapheat)

Det här projektet är en förberedande aktivitet för det framtida Demonstrator projektet, med målet att samla det framtida konsortiet som representera de separata länkarna i värdekedjan av tillverkning och kommersialisering av grafen-textilvärmare.   

Grafen textilvärmare kan bli en av de tidigaste ”äkta grafen” produkterna med potential att nå marknaden redan 2022/23. Det är tack vare egenskaperna hos 2D grafen som sådana värmare är extremt lätta, mjuka, tunna samt släpper igenom luft och fukt. I nuläget finns det ett globalt behov av komponenter som kan bistå med värmeenergi till diverse produkter – komponenter till mänskliga kroppsdelar i sport- och fritidsapplikationer; delar av fordonsinteriör och säten i transport eller flyg, eller klimatkontroll av känsliga elektronik eller batterier. Värmen måste tillföras uniformt, lokalt, snabbt och energieffektivt. Dessutom måste sådana värmeelement vara, mjuka, flexibla, av låg vikt samt förbli funktionella i aggressiva miljöer där det förekommer korrosion. Dessa krav kan uppfyllas av grafenbelagda textiler: vi på Grafren har nyligen demonstrerat effektiva grafenbelagda textiler, vilket blev möjligt tack vare kombinationen av högkvalitativt grafen och innovativa metoder av textilbeläggning.  

I det här projektet, där vi är tre aktörer, finns den kompletterande erfarenheten och rollerna på grafen textilvärmare tillverkning (Grafren), integreringen med den slutgiltiga produkten (Interactive Wear AG) och vidare kommersialiseringen (Coxa Carry AB). Under fyra månader kommer vi samla konsortiet och formulera målen, implementeringen av strategin samt identifiera risker och hantera IP för framtidens Demonstrationsprojektet. Resultatet för projektet blir en överenskommelse av konsortiet och ett förberett utkast för Demonstrationsprojektets ansökningen. 

Abstract in English

Ultralight, Soft and Breathable Graphene Textile Heaters (Grapheat)

This project is a preparatory activity for the future Demonstrator project, with the goal of bringing together the future consortium representing the separate links in the value chain of manufacturing and commercializing graphene textile heaters.

Graphene textile heaters can be one of the earliest "genuine graphene" products with the potential to reach the market as early as 2022/23. It is thanks to the properties of the 2D graphene that such heaters are extremely light, soft, thin and let air and moisture through. At present, there is a global need for components that can assist with heat energy for various products - components for human body parts in sports and leisure applications; parts of vehicle interiors and seats in transport or flight, or climate control of sensitive electronics or batteries. The heat must be supplied uniformly, locally, quickly and energy-efficiently. In addition, such heating elements must be soft, flexible, lightweight and remain functional in aggressive environments where corrosion occurs. These requirements can be met by graphene-coated textiles: we at Grafren have recently demonstrated effective graphene-coated textiles, which became possible thanks to the combination of high-quality graphene and innovative methods of textile coating.

In this project, where we are three participants, there is the complementary experience and roles in graphene textile heater manufacturing (Grafren), integration with the final product (Interactive Wear AG) and further commercialization (Coxa Carry AB). For four months, we will gather the consortium and formulate the goals, the implementation of the strategy and identify risks and manage IP for the future Demonstration project. The result of the project will be an agreement by the consortium and a prepared draft of the Demonstration Project's application.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Grafren, Coxa Carry, Interactive Wear

Projektledare: Erik Khranovskyy, Grafren

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 271 500 kr

Projektets löptid: 1 augusti – 1 december 2021

Relaterade styrkeområden: