Svenskt Grafen

Syfte och mål
Syftet med projektet var att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära projektmålet var att hitta de tillämpningar som är mest lämpliga för svenskt grafen och utifrån det initiera förlängningen av olika värdekedjor mot industriell användning av grafen. Woxna Graphite och 2D fab var huvudaktörer i detta projekt.

Effekter och resultat
Målet var att tillverka grafen från svensk råvara, samt att bygga värdekedjor som kan ta grafen ut på marknaden. Projektet har visat att det går att tillverka grafen från svensk grafit, men att utbytet blir lågt. Det har varit möjligt att bygga upp flera intressanta värdekedjor för att kommersialisera resultaten.

Det primära målet uppnåddes, grafen kunde tillverkas från grafit som kom ifrån Woxna grafitgruva. Utbytet av grafen levde dock inte upp till förväntningarna. Den benchmark som gjordes av olika typer av grafit som råvara, visade tydligt på vikten att välja rätt råvara beroende på vilka egenskaper man vill uppnå. Förbehandling av råvaran före exfoliering är också av största vikt. Utbytet varierade också stort mellan olika typer av grafit.

Under 2017 hoppas 2D fab på att lansera en ny familj av ledande tryckfärger. Woxna Graphite, numera Leading Edge Materials (LEM), har beslutat att fokusera sin utveckling av grafit mot energilagringstillämpningar. Det kommer att innebära investeringar innan den går att producera och ligger därför något år fram i tiden. Den batterigrafit som kommer att produceras kommer då också att bli en bra råvara för grafentillverkning.

För 2D fab är det viktigt att hitta teknik- och marknadskunskap inom olika applikationsområden, främst inom kompositer och elektriskt ledande tryckfärger. Det görs oftast enklast genom att samarbeta med potentiella kunder. Detta får 2D fab delvis tillgång till via SIO Grafen. För LEM är kompentens och partners inom energilagring av stor vikt.

Abstract in English

Swedish graphene

The purpose of the project was to produce graphene from Swedish graphite, as well as to find the applications that are most suitable for Swedish graphene and from that, initiate the extension of different value chains against industrial use of graphene. Woxna Graphite and 2D fab were the main partners in this project.

The goal was to produce graphene from Swedish raw materials, as well as to build value chains that can take graphene out on the market. The project has shown that it is possible to manufacture graphene from Swedish graphite, but that the yield is low. It has been possible to build up several interesting value chains to commercialize the results. The primary goal was achieved, graphene could be manufactured from graphite derived from Woxna graphite mine. However, the yield of the graphene did not live up to the expectations. The benchmark made by different types of graphite as a raw material clearly demonstrated the importance of choosing the right raw material depending on the characteristics you want to achieve. Pre-treatment of the raw material before exfoliation is also of paramount importance. The yield also varied widely between different types of graphite.

During 2017, 2D fab hopes to launch a new family of leading inks. Woxna Graphite, now Leading Edge Materials (LEM), has decided to focus its development of graphite towards energy storage applications. It will involve investments before it can be produced and therefore will be a year ahead. The battery graphite that will be produced will also be a good raw material for graphene production. For 2D fab, it is important to find technology and market knowledge in various application areas, mainly in composites and electrically conductive inks. This is usually done easiest by working with potential customers. 2D fab can partially get access to this via SIO Grafen. For LEM, the competence and partners in energy storage are of great importance.

Utlysning:
Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2015

Projektpartners: 2D fab och Woxna Graphite

Projektledare: Sven Forsberg, 2D fab

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 1 200 000 kr

Projektets löptid: 2015 – 2016

Relaterade styrkeområden: